Forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden

Fordi utbruddet av koronavirus var av en slik karakter at det var fare for at utbruddet kunne true folkehelsen, ble det i kgl.res. 13. mars 2020 fastsatt forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Det ble ikke funnet nødvendig å gi forskriften virkning for personer som kun hadde oppholdt seg i Finland og Sverige. Tiltakene ble vurdert som nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten, og forholdsmessige fordi den samfunnsmessige nytten av tiltakene oversteg belastningen og ulempene for de tiltakene ville gjelde for.

Les kongelig resolusjon (PDF).