Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016

Vår ref.: 16/3548

Høring - Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 20. september 2016. 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kristin Løkke (e.f.)

fungerende avdelingsdirektør

                                                                                          Kjersti Sandem

                                                                                          førstekonsulent

Departementene

Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

 

Aleris

Alliance Boots

Apokjeden AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Boots Norge AS

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

FAFO

Farmasiforbundet

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grossistforeningen

Helse- og sosialombudet i Oslo

Kirkens bymisjon

Kommunenes sentralforbund (KS)

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasientombud

Landslaget for offentlige pensjonister

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Norges forskningsråd

Norges Røde Kors

Norlandia Care Group

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykepleier forbund

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NTNU, Det medisinske fakultet

Omsorgsjuss

Pensjonistforbundet

Seniorsaken

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

Senter for omsorgsforskning Sør

Senter for omsorgsforskning Vest

Senter for omsorgsforskning Øst

Sintef

Sjukehusapoteka Vest HF

Statens seniorråd

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet

Virke