Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2016 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2015 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 4.

§ 2 Vilkår for kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2016. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonsforskriften § 4-6, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2016. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 25. januar 2016. Meldingen skal bindende angi hvor stor del av kvoten av sild i Nordsjøen som byttes bort og hvordan faktoren for fiske av sild i EU-sonen fordeles mellom fartøyene.


§ 3 Virkning av kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter i Nordsjøen eller fartøyets kvote og den delen av det andre fartøyets kvote i Nordsjøen som er lovlig innmeldt etter § 2, etter forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2015/2016. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 og forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2015/2016 så langt de passer ved kvotebytte.

§ 4 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og varer til 1. juli 2016.