Forskrift om midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet mellom to fartøy med ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 4, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.

§ 2 Vilkår for kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2015. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonforskriften § 4-6, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2015. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele eller gjenstående del av kvoten.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 15. januar 2015.

§ 3 Virkning av kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet

Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2014/2015. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote som er byttet bort.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 og forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2014/2015 så langt de passer ved kvotebytte.

§ 4 Vilkår for kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2015. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonforskriften § 2-26, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2015. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 15. januar 2015. Meldingen skal bindende angi hvor stor del av kvoten av kolmule som byttes bort.

§ 5 Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter, eller fartøyets kvote og den delen av det andre fartøyets kvote som er lovlig innmeldt etter § 4, etter forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2015. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 og forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2015 så langt de passer ved kvotebytte.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og varer til 1. juli 2015.

Til toppen