Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2014

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst(deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst(deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

 

§ 1 Formål

Formålet med nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

§ 2 Tildeling av nye deltakeradganger for 2014

Det kan i rekrutteringsøyemed deles ut inntil 25 nye deltakeradganger for 2014. Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang skal tildeles for ett bestemt fartøy som søker direkte eller indirekte må eie mer enn 50 prosent av, og for ett bestemt fiskeri som er lukket i medhold av forskrift 7. desember 2012 nr. 1184 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften).

§ 3 Vilkår for tildeling av deltakeradganger

Følgende vilkår må være oppfylt for tildeling av deltakeradgang:

a) Søker må være født i 1983 eller senere.
b) Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
c) Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2011, 2012 eller 2013. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 100 000 kroner. For 2013 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav f.
d) Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang ellerSide 2konsesjon.
e) Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
f) Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Finnmark innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

§ 4 Rangeringskriterier

Hvis antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles etter § 2 i denne forskrift, skal søkerne rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
2. Annen fullført relevant utdannelse, herunder fagbrev i akvakultur, matrosfaget, motormann eller skipsfører, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
3. Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres
4. Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i nr. 1 eller nr. 2
5. Deltakelse i ungdomsfiskeordningen

Hvis det er behov for ytterligere rangering etter det som følger av første ledd nr. 1 til 5, skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

§ 5 Nærmere om deltakeradgangens innhold

Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet.Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling skal fastsettes ut fra fartøyets faktiske lengde pr. 1. juni 2013, men ikke større enn 14,99 meter.

§ 6 Saksbehandling

Fiskeridirektoratet Region Finnmark er vedtaksmyndighet etter denne forskriften. Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

§ 7 Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder fram til og med 31. desember 2014.

Til toppen