Forskrift om oppheving og videreføring av forskrifter med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv.

Forskrift om oppheving og videreføring av forskrifter med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv.

(Fastsatt ved kgl.res. 15 juni 2001 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr 69 om offentlige anskaffelser § 11 første ledd)

I

Fra den tid Kongen bestemmer oppheves følgende forskrifter som er hjemlet i lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv. :

  • forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige varekjøp fastsatt ved kgl. res. 4. desember 1992 med endringer, sist ved kgl. res. 13. september 1996
  • forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp fastsatt ved kgl. res. 1. juli 1994 med endringer, sist ved kgl. res. 13. september 1996
  • forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige bygge- og anleggskontrakter fastsatt ved kgl. res. 4 desember 1992 med endringer, sist ved kgl. res. 13. september 1996
  • forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten fastsatt ved kgl. res. 17. mars 1978 med endringer, sist 16. desember 1994
  • forskrifter for kontrahering for bygg- og anleggsarbeider til staten fastsatt ved kgl. res. 17. mars 1978 med endringer, sist 16. desember 1994

II

Fra samme tidspunkt videreføres følgende forskrift som er hjemlet i lov 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv. :

  • forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene) fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1994 med endringer (sist ved kgl.res. 13. desember 1996).

Ny hjemmel skal lyde:

lov 16. juli 1999 nr 69 om offentlige anskaffelser § 11 første ledd

III

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter fastsatt i kongelig resolusjon med hjemmel i Grunnlovens §§ 12 og 19:

  • forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten fastsatt ved kgl. res. 17. mars 1978 med endringer, sist 16. desember 1994.
  • forskrifter for kontrahering for bygg- og anleggsarbeider til staten fastsatt ved kgl. res. 17. mars 1978 med endringer, sist 16. desember 1994.