Forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og EU

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov