Forskrift om rammer for delegasjon mellom stat og kommune om oppgaveutførselen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Hjemmel: Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første og annet ledd

Forskrift om rammer for delegasjon mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Hjemmel: Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første og annet ledd

26.01.07

§ 1 – Området for forskriften
Avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og en kommune om felles lokalt kontor kan inneholde bestemmelser om at statlig og kommunalt ansatt personell kan utføre oppgaver, herunder fatte enkeltvedtak, på hverandres myndighetsområder når det ligger innenfor de rammene som er fastsatt i denne forskriften, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første og annet ledd.

Ved overføring av myndighet må det legges vekt på at gjeldende ansvarsdeling mellom stat og kommune opprettholdes uavhengig av hvem som utfører oppgaven. Det skal heller ikke skje en kostnadsoverveltning mellom statlige og kommunale budsjetter.

Ved inngåelse av avtale som inneholder bestemmelser som nevnt i første ledd, skal delegasjonsvedtaket legges som vedlegg til avtalen. Delegasjonsvedtaket skal inneholde henvisning til styringsdokumenter, lover, forskrifter og instrukser, jf. §§ 5 og 6.

§ 2 – Delegasjon av oppgaver til lederen
Oppgaver på statsetatens myndighetsområde som er lagt til Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. loven §§ 4 og 5, kan direktoratet eller det organet som direktoratet bestemmer helt eller delvis delegere til en leder som har felles administrativt ansvar og som er kommunalt ansatt i det felles lokale kontoret.

Oppgaver på kommunens myndighetsområde som inngår i det felles lokale kontoret, jf. loven § 13 annet ledd og § 14 første ledd kan kommunen helt eller delvis delegere til en leder som har felles administrativt ansvar og som er statlig ansatt i det felles lokale kontoret.

§ 3 - Ledelse og instruksjon av personale
Det kan avtales at lederen av det felles lokale kontoret kan ta i bruk kommunalt og statlig ansatt personell til utføring av oppgaver som nevnt i § 2 første og annet ledd.

Lederen av det felles lokale kontoret kan i forhold til ansatt personell nevnt i første ledd organisere og lede arbeidet, fordele og instruere om utføring av oppgaven.

Forhold som nevnt i tjenestemannsloven annet kapittel om ”Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m.” som gjelder statlig ansatt personell, skal kommunalt ansatt leder henvise til behandling av Arbeids- og velferdsdirektoratet eller det organet direktoratet bestemmer i tråd med fastsatte retningslinjer.

Tilsvarende forhold som nevnt i tredje ledd som gjelder kommunalt ansatt personell, skal statlig ansatt leder henvise til behandling av kommunens organer i tråd med fastsatte retningslinjer.

§ 4 – Behandlingsansvaret etter personopplysningsloven
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan legge utøvende deler av behandlingsansvaret etter personopplysningsloven § 2 nr. 4 til en kommunalt ansatt leder av det felles lokale kontoret.

Kommunen kan legge utøvende deler av behandlingsansvaret etter personopplysningsloven § 2 nr. 4 til en statlig ansatt leder av det felles lokale kontoret.

§ 5 – Statsetatens myndighetsområde - styring og rapportering
Rammer og retningslinjer gitt i styringsdokumenter fra overordnet myndighet i Arbeids- og velferdsetaten til det felles lokale kontorets statlige del gjelder også når oppgavene utføres av kommunalt ansatte i det felles lokale kontoret.

Lover, forskrifter og instrukser om oppgaveløsningen, herunder klage- og ankeordninger, på statsetatens myndighetsområde gjelder også når oppgavene utføres av kommunalt ansatte i det felles lokale kontoret.

Kommunalt ansatt leder av det felles lokale kontoret som har ansvar for statlige oppgaver, skal rapportere til Arbeids- og velferdsdirektoratet eller det organet direktoratet bestemmer i tråd med fastsatte retningslinjer for slik rapportering.

Kommunalt ansatt leder av det felles lokale kontoret som har ansvar for statlige oppgaver, skal rapportere til Arbeids- og velferdsdirektoratet eller det organet direktoratet bestemmer ved behov for tilførsel av personell. Direktoratet eller det organet direktoratet bestemmer, skal gi retningslinjer om hvordan kommunalt ansatt leder skal delta i ansettelsesprosess og lønnsforhandlinger i det felles lokale kontoret.

§ 6 – Kommunens myndighetsområde – styring og rapportering
Rammer og retningslinjer gitt i styringsdokumenter fra overordnet myndighet i kommunen til det felles lokale kontorets kommunale del gjelder også når oppgavene utføres av statlige ansatte i det felles lokale kontoret.

Lover, forskrifter og instrukser om oppgaveløsningen, herunder klageordninger, på kommunens myndighetsområde gjelder også når oppgavene utføres av statlig ansatte i det felles lokale kontoret.

Statlig ansatt leder av det felles lokale kontoret som har ansvar for kommunale oppgaver, skal rapportere til kommunen i tråd med fastsatte retningslinjer for slik rapportering.

Statlig ansatt leder av det felles lokale kontoret som har ansvar for kommunale oppgaver, skal rapportere til kommunen ved behov for tilførsel av personell. Kommunen skal gi retningslinjer om hvordan statlig ansatt leder skal delta i ansettelsesprosess og lønnsforhandlinger i det felles lokale kontoret.

§ 7 – Tilbakekall
Arbeids- og velferdsdirektoratet eller kommunen kan tilbakekalle ordningen med å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder overfor et felles lokalt kontor. I forbindelse med tilbakekall må det legges til rette for sluttbehandling av saker som allerede er tatt under behandling i det felles lokale kontoret.

Ved slikt tilbakekall må avtalen gjennomgås og inngås på nytt, jf. loven § 14 første ledd.

§ 8 – Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft straks.

Midlertidig forskrift 29. september 2006 nr. 1108 om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder ved inngåelse av avtaler om pilotkontorer i arbeids- og velferdsforvaltningen oppheves fra samme tid. Avtalevilkår som er hjemlet i denne forskriften, kan videreføres inntil 31. mai 2007.