Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, fastsatt følgende forskrift:

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild i 2014.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil 255 277 tonn norsk vårgytende sild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 619 tonn til Island. Det avsettes videre 590 tonn til forsknings- og undervisningskvoter, samt 550 tonn til agn.

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 112 613 tonn norsk vårgytende sild.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med adgang til å fiske med trål, jf konsesjonsforskriftens § 2-20 kan fiske og lande inntil 19 470 tonn norsk vårgytende sild.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf forskrift 9. desember 2013 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 28 kan fiske og lande inntil 121 435 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum avsettes 2 000 tonn til fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe, jf deltakerforskriftens § 29.

§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2013 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2014.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

§ 7 Fartøykvoter

Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 –

4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

4000 –

6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

6000 –

10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten over

10 000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

§ 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy med ringnottillatelse som er tildelt kvote etter § 7 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2014. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som benyttet samme adgang i 2013 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2014.

Fartøy som i 2014 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten (strukturkvoteforskriften) § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 9 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 24 og 25 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2014. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

§ 10 Fartøykvoter

 

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 –

100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 –

200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 –

300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 –

400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 –

600

 

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

§ 11 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter § 10 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2014. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015. Fartøy som benyttet samme adgang i 2013 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2014.

Fartøy som i 2014 benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 12 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 24 og 25 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2014. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

§ 13 Fartøy-/maksimalkvoter for fartøy i lukket gruppe

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf deltakerforskriften § 28 kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

 

 

 

Hjemmelslengde

 

 

Kvotefaktor

 

Maksimal-

kvote st.l. under 15 m

(tonn)

Fartøykvote (garantert) for alle fartøy

(tonn)

Fartøy under 7,00 m

1,31

               33,10

              23,64

Fartøy 7,0 – 7,99 m

1,97

               49,78

              35,56

Fartøy 8,0 – 8,99 m

2,62

               66,21

              47,29

Fartøy 9,0 – 9,99 m

3,93

             99,31

              70,93

Fartøy 10,0 – 10,99 m

4,59

             115,99

            82,85

Fartøy 11,0 – 11,99 m

5,24

             132,41

            94,58

Fartøy 12,0 - 12,99 m

5,90

             149,09

            106,49

Fartøy 13,0 - 13,99 m

6,55

             165,52

            118,22

Fartøy 14,0 - 14,99 m

7,86

             198,62

            141,87

Fartøy 15,0 - 15,99 m

8,40

 

            151,61

Fartøy 16,0 - 16,99 m

8,85

 

            159,74

Fartøy 17,0 - 17,99 m

9,39

 

            169,48

Fartøy 18,0 - 18,99 m

10,43

 

            188,25

Fartøy 19,0 - 19,99 m

11,47

 

            207,02

Fartøy 20,0 - 20,99 m

12,52

 

            225,98

Fartøy 21,0 – 21,99 m

14,08

 

            254,13

Fartøy 22,0 – 22,99 m

15,65

 

            282,47

Fartøy 23,0 – 23,99 m

17,21

 

            310,63

Fartøy 24,0 – 24,99 m

18,78

 

            338,96

Fartøy 25,0 – 25,99 m

20,34

 

            367,12

Fartøy 26,0 m og over

21,91

 

            395,46

For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 25,2697 tonn. Utnyttelse av fartøykvoten belaster maksimalkvoten tilsvarende.

For alle fartøy i lukket gruppe er kvoteenheten for beregning av fartøykvoten satt til 18,0492 tonn.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av norsk vårgytende sild i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 14 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Etter at maksimal- og fartøykvoten som tildeles etter § 13 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2014.

Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde over 15 meter som er tildelt kvote etter § 13 kan overfiske eller underfiske denne fartøykvoten med inntil 10 % i 2014.

Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

Fartøy som benytter denne adgangen i 2013 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2014.

§ 15 Fartøykvoter for fartøy i åpen gruppe

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, jf deltakerforskriften § 29 kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

Største lengde

Fartøykvote

(tonn)

Fartøy under 7,00 m

11,82

Fartøy 7,0 – 7,99 m

17,78

Fartøy 8,0 – 8,99 m

23,64

Fartøy 9,0 – 9,99 m

35,47

Fartøy 10,0 – 10,99 m

41,42

Fartøy 11,0 – 11,99 m

47,29

Fartøy 12,0 - 12,99 m

53,25

Fartøy 13,0 - 13,99 m

59,11

Fartøy 14,0 m og over

70,93

§ 16 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 24 og 25 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjons­forskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

a)

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

 

b)

Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

 

c)

Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

 

d)

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

 

e)

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2014. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 17 Samfiske i forbindelse med låssetting

Uten hinder av forbudet i §§ 24 og 25 kan to notfartøy som begge tilhører lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter eller åpen gruppe, og som er egnet, utrustet og bemannet for samfiske og låssetting, gå sammen om kast og fiske for låssetting.

Uavhengig av hjemmelslengde kan to notfartøy i lukket gruppe drive samfiske dersom

a) ingen av fartøyene i samfiskelaget er egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sild ved direktehåving i 2014, eller

b) eierne av fartøy med hjemmelslengde på og over 15 meter drev samfiske med annet fartøy med hjemmelslengde under 15 meter i 2008, 2009 eller 2010.

Et samfiskelag kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil et kvantum tilsvarende summen av 2 x 12,52 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene.

For øvrig gjelder følgende vilkår:

a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget.      

b) Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2014. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote ved hver oppstart av samfiske.

d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjene, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

e) Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til Norges Sildesalgslag. Låssatt fangst skal innmeldes så snart fangsten er sikret i lås/pose. Fisk som holdes i snurpenot på siden av fartøyet blir ikke ansett som låssatt. Låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune skal angis i innmeldingen.

f)  Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/ pose i sjøen til godkjent førings-/ kjøperfartøy. Låset/ posen skal være oppankret/ fortøyd til land før overføring til førings-/ kjøperfartøy finner sted.

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling.

Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 18 Melding om inn- og utseiling ved fiske innenfor fjordlinjene

Den som driver notfiske etter sild med fartøy under 15 meter største lengde innenfor fjordlinjene fra sørlig fylkesgrense for Møre og Romsdal til Darupskjæret i sørlig del av Finnmark, skal sende melding om innseiling og utseiling til Fiskeridirektoratet på SMS til telefonnr. 1933.

Melding om innseiling skal sendes ved følgende tidspunkt:

a)     Ved første passering av fjordlinjen etter at fartøyet har forlatt kai/oppankret for oppstart av notfiske. Dersom fartøyet allerede befinner seg innenfor en fjordlinje når fartøyet forlater kai/oppankrer for oppstart av notfiske, sendes melding om innseiling på dette tidspunktet.

b)     Når fartøyet passerer grensen for et lokasjonsområde innenfor fjordlinjene.

c)     Når fartøyet tar til med notfiske igjen innenfor fjordlinjene etter å ha meldt utseiling.

Den som har sendt melding om innseiling, skal sende melding om utseiling når fartøyet ikke skal drive notfiske etter sild innenfor en periode på 24 timer eller mer.

Kodeordet HER skal stå først i meldingen. Fartøyets registrerte mobiltelefonnummer skal brukes ved sending av SMS.

Melding om innseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

 1. HER
 2. inn
 3. fartøynavn
 4. registreringsmerke
 5. dato (ddmm)
 6. klokkeslett innseiling (ttmm)
 7. område/lokasjon (nnnn)
 8. evt. samfiskefartøy

Eksempel på melding om innseiling: HER inn horisont n240b 0601 1500 0051 eros.

Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

 1. HER
 2. ut
 3. fartøynavn
 4. registreringsmerke
 5. dato (ddmm)
 6. klokkeslett utseiling (ttmm)
 7. område/lokasjon (nnnn)
 8. evt. samfiskefartøy

Eksempel på melding om utseiling: HER ut horisont n240b 0601 1900 0051 eros.

Dersom fartøyet befinner seg utenfor dekningsområde for mobiltelefon når meldingen skal sendes, utsettes meldeplikten til fartøyet igjen er innenfor dekningsområde.

Med fjordlinjene menes linjene angitt i vedlegg til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2014.

§ 19 Landing til førings- eller kjøperfartøy

Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 20 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Kapittel 5. Stengte områder

§ 21 Stengte områder i Nordland

Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°18’ N 15°39’ Ø og 68°11’ N 15°36’ Ø (Offersøya – Tranøy). I nord er området avgrenset av en rett linje lands 68°40’ N tvers av Tjeldsundet.

Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’ N 16°11,62’ Ø til 68°00,95’ N 16°10,20’ Ø (Hestneset sør til Hellandsberg).

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til fartøy å fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 22 Fiske sør for 62°N

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 12 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 15. februar til og med 30. april likevel tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene av sild i dette området belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.

§ 23 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m.

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 21 – 22 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Kapittel 6. Fellesbestemmelser

§ 24 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 25 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 26 Bifangst

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50 % sild som bifangst regnet etter rommål.

§ 27 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 28 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 29 Bruk av føringsfartøy

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Fartøy som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 30 Fiske etter agn

Innenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

§ 31 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 7. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 32 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 33 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 

§ 34 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.