Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §16 fastsatt følgende forskrift:


§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2014.


§  2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.


§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.