Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11, 12, 14, 16, 21, 36 og 37 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62˚N i 2014. 

Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 2 Totalkvote og periodekvoter

Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å fiske blåkveite, fiske og lande inntil 9 675 tonn blåkveite.

Av kvantumet i første ledd avsettes 200 tonn blåkveite til forskningsformål.

Av kvantumet i første ledd kan fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, og som har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite jf. forskrift av 9. desember 2013 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 34, fiske og lande til sammen inntil 3800 tonn fra mandag 26. mai kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 1700 tonn fra mandag 28. juli kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket.

§ 3 Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde

Fartøy som kan delta i fisket etter § 2 tredje ledd kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta blåkveite rund vekt:

Lengde                                                                Maksimalkvote

0   – 13,99 meter største lengde                             12,5 tonn

14 – 19,99 meter største lengde                             15,0 tonn

20 – 27,99 meter største lengde                             17,5 tonn

§ 4 Bifangst for konvensjonelle kystfartøy under 28 meter største lengde

For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62˚N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 %.

Fartøy som leverer flere ganger per uke, kan likevel ha en større bifangst dersom mengden blåkveite som til sammen leveres per uke, ikke overstiger innblandingsprosenten etter første ledd. Innblandingsprosenten avregnes basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken 2359.

Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første og annet ledd, ikke ha mer enn 17,5 tonn blåkveite som bifangst.

Blåkveite tatt som bifangst i perioder hvor fartøyet ikke kan drive direkte fiske går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket.

§ 5 Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere

Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter største lengde og trålere fiske og lande en kvote på 54 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst i andre fiskerier.

§ 6 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

§ 7 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy.

§ 8 Stengte områder

Det er forbudt å fiske og lande blåkveite fisket innenfor følgende områder, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 67° 10` Ø 008° 40`
  2. N 67° 10` Ø 007° 50`
  3. N 66° 52` Ø 007° 10`
  4. N 66° 52` Ø 008° 05`

og

  1. N 67° 55` Ø 010° 07`
  2. N 67° 55` Ø 009° 40`
  3. N 67° 45` Ø 009° 30`
  4. N 67° 45` Ø 009° 55`

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon til å fiske blåkveite i de stengte områdene.

§ 9 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det er beregnet at totalkvote eller periodekvoter, herunder tatt hensyn til bifangst, blir oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 10 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 11 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.