Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2019

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 14, § 16, § 36, § 37 og § 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 20.

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2019.pdf