Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99.

 

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1       Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2015.

§ 2       Totalkvote 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande 242 078 tonn makrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 265 tonn til forsknings-, lærling- og undervisningsformål og 1 200 tonn til agn.

§3        Områdekvoter

Av totalkvoten angitt i § 2 kan:

  1. 236 938 tonn makrell fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde Iva, og
  2. 51 625 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

Av kvantumet angitt i første ledd punkt 1 kan: 

  • 47 450 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og hvorav 18 852 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h.
  • inntil 3 000 tonn fiskes i norsk farvann i ICES statistikkområde IIIa.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i denne forskriften for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, IVa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h og for fiske i færøysk sone.

§ 4       Gruppekvoter og områdekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 169 287 tonn makrell.

Små ringnotfartøy (SUK) med adgang til å delta i ringnotgruppens fiske,  jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) kan fiske og lande inntil 15 413 tonn makrell.

§ 5       Gruppekvote og områdekvoter for trålfartøy

Fartøy med makrelltråltillatelse, jf. konsesjonsforskriften § 2-21, kan fiske og lande inntil 

9 585 tonn makrell til konsum.

Gruppekvoten for fartøy med makrelltråltillatelse skal i 2016 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av makrell fisket og landet av fartøy med pelagisk tråltillatelse i 2015. Fangst av makrell fra fartøy som også innehar ringnottillatelse omfattes ikke av beregningen.

§ 6       Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf. Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) og forskrift 10. februar 2011 nr. 593 om fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert (forskrift om landnotfiske, ikke merkeregistrert), kan fiske og lande totalt 45 372 tonn makrell, hvorav:

a)      fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 933 tonn.

b)      fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 22 333 tonn.

c)      fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 15 252 tonn.

d)     fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn.

e)      Ikke-manntalsførte fiskere som fisker med landnot, jf. forskrift om landnotfiske, ikke merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 100 tonn makrell.

§ 7       Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2015. For fartøy med adgang til å fiske etter makrell med garn og snøre jf. § 17, kan hele det gjenstående kvantum fra 2014 godskrives gruppekvoten i 2015.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

§ 8 Fartøykvoter

Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0-

4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

4000-

6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

6000-

10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten

over

10 000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

For små ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 28 meter legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten

§ 9       Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy som er tildelt kvote etter § 8 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet samme adgang i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten (strukturkvoteforskriften) § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

§ 10     Fartøykvoter

Fartøy med makrelltråltillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 – 100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 – 200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 – 300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 – 400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 – 600

 

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell.

§ 11     Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med makrelltråltillatelse som er tildelt kvote etter § 10 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet samme adgang i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd strukturkvoteforskriftens § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 12     Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 23 og 24 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)    Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b)    Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c)    Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)    Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e)    Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2015. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

§ 13     Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter

Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

 

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Maksimal kvote (tonn)

Herav garantert (tonn)

0 - 9,99

1,2145

          49,50

          27,50

10 - 12,99

1,5455

          63,00

          35,00

13 - 14,99

4,7956

        195,47

        108,60

 

For fartøy nevnt i første ledd er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 40,761 tonn. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote er 22,645 tonn.

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 14     Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Etter at maksimal- og garantert kvote som tildeles etter § 13 er utnyttet, kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet denne adgangen i 2014 vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

§ 15     Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter

Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

 

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Fartøykvote (tonn)

0 - 9,99

1,2145

29,53

10 - 12,99

1,5455

37,58

13 - 14,99

4,7956

116,62

15 - 17,99

6,7983

165,32

18 - 21,35

10,6632

259,31

 

For fartøy på eller over 13 meter største lengde er kvoteenheten for beregning av fartøykvoten satt til 24,318 tonn.

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre.

§ 16     Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy som er tildelt kvote etter § 15 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst av makrell på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

Fartøy som benyttet denne adgangen i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 17     Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre

Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

 

Fartøyets hjemmelslengde

Kvotefaktor

Maksimalkvote (tonn)

Herav garantert (tonn)

0 – 9,99

1,2714

36,29

          30,24

10 - 10,99

2,2249

63,51

          52,93

11 - 14,99

2,2249

63,51

          52,93

15 - 21,35

2,7080

77,30

          64,42

 

For fartøy med adgang til å delta med garn og snøre er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 28,546 tonn. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote er 23,788 tonn.

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre under 13 meters hjemmelslengde og under 15 meter største lengde kan også fiske garn- og snørekvoten med not.

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre som senest 25. februar 2011 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med hjemmelslengde under 13 meter og største lengde på eller over 15 meter, kan fiske den garanterte garn- og snørekvoten med not.

Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre på eller over 13 meters hjemmelslengde kan også fiske den garanterte garn- og snørekvoten med not dersom det er inngått bindende avtale om kjøp av fartøy i perioden 20. desember 2010 - 25. februar 2011. Det er videre et vilkår at kopi av avtalen sendes til Fiskeridirektoratet.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 18     Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Etter at maksimal- og garantert kvote som tildeles etter § 17 er utnyttet, kan det enkelte fartøy fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet denne adgangen i 2014 vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

§ 19     Kvote for fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) fiske og lande inntil 10 tonn makrell.

§ 20     Kvote for fartøy som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert

Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf. forskrift om landnotfiske, ikke merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn.

§ 21     Refordelingsdato

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2015, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 15. september 2015, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

§ 22     Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Kapittel 5. Fellesbestemmelser

§ 23     Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 24     Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

 Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

 

§ 25     Bifangst 

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets makrellkvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter makrell.

Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter makrell kan ha bifangst av makrell i følgende fiskeri:             

-          I fisket etter sild er det tillatt med inntil 10 % i vekt av makrell i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

-          I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

§ 26     Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 27     Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 28 Fiske i Færøyenes fiskerisone

Maksimalt femten fartøy kan delta i fisket etter makrell i Færøyenes fiskerisone samtidig.

Fartøy som skal delta i fisket må sende melding om innseiling og utseiling. Melding om innseiling kan kun sendes etter at fartøyet har satt kurs mot Færøyenes fiskerisone for å fiske makrell. Melding om utseiling skal sendes når fisket er avsluttet og fartøyet forlater sonen.

Melding om innseiling og utseiling skal gis til norsk FMC på telefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no .

Fartøy må ikke starte fiske i Færøyenes fiskerisone før det har mottatt bekreftelse fra norsk FMC.

§ 29     Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 30     Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 31     Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 32     Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

Til toppen