Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2019

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 27, § 36, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2019.pdf