Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild i 2015.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil 172 638 tonn norsk vårgytende sild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 419 tonn til Island. Det avsettes videre 970 tonn til forsknings- lærlinge og undervisningsformål. Det avsettes videre 550 tonn til agn.

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy 

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 70 123 tonn norsk vårgytende sild.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy 

Fartøy med adgang til å fiske med trål, jf. konsesjonsforskriftens § 2-20, kan fiske og lande inntil 10 669tonn norsk vårgytende sild.

§ 5 Gruppekvote for kystfartøy

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf. forskrift 19. desember 2014 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2015 (deltakerforskriften) kan fiske og lande inntil 89 907 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum trekkes 472 tonn som følge av benyttet kvotefleksibilitet på gruppenivå i 2013. Videre avsettes det et kvantum på 2 000 tonn til fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe, jf. deltakerforskriften 2015.

§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2015.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

§ 7 Fartøykvoter 

Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 –

4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

4000 –

6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

6000 –

10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten over

10 000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

§ 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy med ringnottillatelse som er tildelt kvote etter § 7 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet samme adgang i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten (strukturkvoteforskriften) § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 9 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 23 og 24 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2015. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 3. Fiske i trålgruppen

§ 10 Fartøykvoter 

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 –

100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 –

200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 –

300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 –

400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 –

600

 

Kvoten til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med kvotefaktoren. Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren og kan endre denne.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

§ 11 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter § 10 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy som benyttet samme adgang i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriften § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 12 Partråling 

Uten hinder av forbudet i §§ 23 og 24 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)        Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2015. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen

§ 13 Fartøy-/maksimalkvoter for fartøy i lukket gruppe

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf. deltakerforskriften 2015 kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

 

 

Hjemmelslengde

 

 

Kvotefaktor

 

Maksimal-

kvote st.l. under 15 m

(tonn)

Fartøykvote (garantert) for alle fartøy

(tonn)

Fartøy under 7,00 m

1,31

         22,71

           17,47

Fartøy 7,0 – 7,99 m

1,97

         34,15

           26,27

Fartøy 8,0 – 8,99 m

2,62

         45,41

           34,93

Fartøy 9,0 – 9,99 m

3,93

         68,12

           52,40

Fartøy 10,0 – 10,99 m

4,59

         79,56

           61,20

Fartøy 11,0 – 11,99 m

5,24

         90,83

           69,87

Fartøy 12,0 - 12,99 m

5,90

       102,27

           78,67

Fartøy 13,0 - 13,99 m

6,55

       113,54

           87,33

Fartøy 14,0 - 14,99 m

7,86

       136,24

         104,80

Fartøy 15,0 - 15,99 m

8,40

 

         112,00

Fartøy 16,0 - 16,99 m

8,85

 

         118,00

Fartøy 17,0 - 17,99 m

9,39

 

         125,20

Fartøy 18,0 - 18,99 m

10,43

 

         139,07

Fartøy 19,0 - 19,99 m

11,47

 

         152,94

Fartøy 20,0 - 20,99 m

12,52

 

         166,94

Fartøy 21,0 – 21,99 m

14,08

 

         187,74

Fartøy 22,0 – 22,99 m

15,65

 

         208,67

Fartøy 23,0 – 23,99 m

17,21

 

         229,47

Fartøy 24,0 – 24,99 m

18,78

 

         250,40

Fartøy 25,0 – 25,99 m

20,34

 

         271,20

Fartøy 26,0 m og over

21,91

 

         292,14

 

For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 17,3337 tonn. Utnyttelse av fartøykvoten belaster maksimalkvoten tilsvarende.

For alle fartøy i lukket gruppe er kvoteenheten for beregning av fartøykvoten satt til 13,3335 tonn.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av norsk vårgytende sild i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 14 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Etter at maksimal- og fartøykvoten som tildeles etter § 13 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fiske og lande inntil 10 % av den garanterte kvoten i 2015.

Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter og største lengde over 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde over 15 meter som er tildelt kvote etter § 13 kan overfiske eller underfiske denne fartøykvoten med inntil 10 % i 2015.

Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Adgangen til å overføre inntil 10 % ufisket kvantum til neste år er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

Fartøy som benytter denne adgangen i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

§ 15 Fartøykvoter for fartøy i åpen gruppe

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, jf deltakerforskriften 2015 kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

 

Største lengde

Fartøykvote

(tonn)

Fartøy under 7,00 m

            8,73

Fartøy 7,0 – 7,99 m

          13,13

Fartøy 8,0 – 8,99 m

          17,47

Fartøy 9,0 – 9,99 m

          26,20

Fartøy 10,0 – 10,99 m

          30,60

Fartøy 11,0 – 11,99 m

          34,93

Fartøy 12,0 - 12,99 m

          39,33

Fartøy 13,0 - 13,99 m

          43,67

Fartøy 14,0 m og over

          52,40

 

§ 16 Partråling 

Uten hinder av forbudet i §§ 23 og 24 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjons­forskriften § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

 

a)

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

 

 

b)

Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

 

 

c)

Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

 

 

d)

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

 

 

e)

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2015. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 17 Melding om inn- og utseiling ved fiske innenfor fjordlinjene

Den som driver notfiske etter sild med fartøy under 15 meter største lengde innenfor fjordlinjene fra sørlig fylkesgrense for Møre og Romsdal til Darupskjæret i sørlig del av Finnmark, skal sende melding om innseiling og utseiling til Fiskeridirektoratet på SMS til telefonnr. 1933.

Melding om innseiling skal sendes ved følgende tidspunkt:

a)      Ved første passering av fjordlinjen etter at fartøyet har forlatt kai/oppankret for oppstart av notfiske. Dersom fartøyet allerede befinner seg innenfor en fjordlinje når fartøyet forlater kai/oppankrer for oppstart av notfiske, sendes melding om innseiling på dette tidspunktet.

b)      Når fartøyet passerer grensen for et lokasjonsområde innenfor fjordlinjene.

c)      Når fartøyet tar til med notfiske igjen innenfor fjordlinjene etter å ha meldt utseiling.

Den som har sendt melding om innseiling, skal sende melding om utseiling når fartøyet ikke skal drive notfiske etter sild innenfor en periode på 24 timer eller mer.

Kodeordet HER skal stå først i meldingen. Fartøyets registrerte mobiltelefonnummer skal brukes ved sending av SMS.

Melding om innseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

 1. HER
 2. inn
 3. fartøynavn
 4. registreringsmerke
 5. dato (ddmm)
 6. klokkeslett innseiling (ttmm)
 7. område/lokasjon (nnnn)
 8. evt. samfiskefartøy

Eksempel på melding om innseiling: HER inn horisont n240b 0601 1500 0051 eros.

Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: 

 1. HER
 2. ut
 1. fartøynavn
 2. registreringsmerke
 3. dato (ddmm)
 4. klokkeslett utseiling (ttmm)
 5. område/lokasjon (nnnn)
 6. evt. samfiskefartøy

Eksempel på melding om utseiling: HER ut horisont n240b 0601 1900 0051 eros.

Dersom fartøyet befinner seg utenfor dekningsområde for mobiltelefon når meldingen skal sendes, utsettes meldeplikten til fartøyet igjen er innenfor dekningsområde.

Med fjordlinjene menes linjene angitt i vedlegg til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2015.

§ 18 Landing til førings- eller kjøperfartøy 

Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 19 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging 

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Kapittel 5. Stengte områder

§ 20 Stengte områder i Nordland 

Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°18’ N 15°39’ Ø og 68°11’ N 15°36’ Ø (Offersøya – Tranøy). I nord er området avgrenset av en rett linje lands 68°40’ N tvers av Tjeldsundet.

Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’ N 16°11,62’ Ø til 68°00,95’ N 16°10,20’ Ø (Hestneset sør til Hellandsberg).

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til fartøy å fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 21 Fiske sør for 62°N 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 12 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i perioden fra og med 15. februar til og med 30. april likevel tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene av sild i dette området belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.

§ 22 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. 

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 20 og 21 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder.

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Kapittel 6. Fellesbestemmelser

§ 23 Kvoteutnyttelse 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 24 Overføring av fangst 

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not, trål og snurrevad dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 25 Bifangst 

Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

Videre kan fartøy som ikke har adgang til å delta i sildefisket ha bifangst av sild i følgende fiskerier: 

 1. I fisket etter brisling er det tillatt med inntil 50 % bifangst av sild i vekt ved landing.
 1. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.
 1. I fisket etter makrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten ombord og ved landing.

§ 26 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping 

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 27 Meldeplikt ved sprenging av not 

Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 28 Fiske etter agn 

Innenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

§ 29 Bemyndigelse 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 7. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 30 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 31 Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 

§ 32 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

 

 

Til toppen