Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 17. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021.pdf