Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - alminnelig høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2004

Se høringsliste

Deres ref

Vår ref

Dato

03/4269-2 JOS

05.01.2004

1. Generelt

Vedlagt følger utkast til forskrifter om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner på alminnelig høring. Vedlagt følger også forslag til enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning som har sammenheng med forslagene til forskrift om revisjon og kontrollutvalg.

Forskriftene er utarbeidet på grunnlag av endrede lovbestemmelser om kommunal revisjon, jf. Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) og Innst. O. nr. 19 2003-204).

Vi ber om at høringsinstansene så langt som mulig skiller uttalelser som gjelder forskrift om kontrollutvalg fra uttalelser som gjelder revisjonsforskriften, slik at det tydelig fremgår hvilken forskrift uttalelsen gjelder. Videre ber vi om at uttalelsene redigeres slik at generelle merknader fremtrer for seg, og spesielle merknader knyttet til de enkelte bestemmelser for seg.

Forskrifter har ikke særskilte forarbeider på tilsvarende måte som lover. For å gi et bedre grunnlag til å gi høringsuttalelse til forskriftene har vi har valgt å ta inn ”merknader” til hver av bestemmelsene. Disse merknadene er ikke en del av forskriften. Merknadene gir dels uttrykk for formålet med den enkelte bestemmelse, og gir som regel også en nærmere beskrivelse av innholdet. Disse ”merknadene” vil ikke bli kunngjort sammen med forskriften, men departementet tar sikte på at de kan offentliggjøres i en egen publikasjon, og slik tjene til informasjon og veiledning om innholdet i forskriftene.

Høringsfristen er 2. april 2004.

Det tas sikte på at forskriftene skal tre i kraft samtidig med endringene i kommuneloven vedr. revisjon, dvs. 1. juli 2004.

2. Enkelte særlige forhold

Når det gjelder bestemmelsen i utkast til forskrift om revisjon § 3-2 ” Forvaltningsrevisjonens innhold”, har departementet vurdert å legge formell myndighet til å fastsette revisjonsstandarder til Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Spørsmålet om i forskrift å legge slik myndighet til et privat rettssubjekt (som NKRF), reiser noen rettslige problemstillinger som departementer ønsker å vurdere nærmere parallelt med at forskriftene er på høring. Dette gjelder bl.a. spørsmålet om fastsetting av slike standarder vil være forskrifter i forvaltningslovens forstand. Dernest gjelder det spørsmålet om den rettslige adgang til å legge slik myndighet til et privat rettssubjekt. Dersom NKRF får slik forskriftsmyndighet, vil forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelde for NKRF for så vidt gjelder arbeidet med fastsetting av slike forskrifter.

Departementet vil også vurdere om det er nødvendig for departementet å innføre en ordning hvor staten godkjenner standarder for revisjon i kommunal sektor.

Når det gjelder kvalifikasjonskrav – se utkast til revisjonsforskrift § 5-1 – er det lagt vekt på å utforme et krav som utelukker færrest mulig. Utover krav til formell revisorutdannelse er det derfor stilt et praksiskrav som likestiller praksis fra privat og offentlig sektor.

Særlig om revisjon av Longyearbyen lokalstyre

Når det gjelder revisjon av Longyearbyen Lokalstyre er det i dag gitt en egen forskrift om revisjon - (FOR-2001-12-14-1391) ”Forskrift om revisjon m.m. for Longyearbyen lokalstyre”. Forskriften er gitt av Justisdepartementet. Det fremgår av § 2 i denne forskriften at forskrift av 13. januar 1993 nr. 4045 om revisjon av kommuner og fylkeskommuner gjelder tilsvarende for revisjon Av Longyearbyen lokalstyre så langt den passer.

Som det fremgår av utkastet til ny revisjonsforskrift for kommuner, vil den erstatte gjeldende forskrift 4045. Vi antar derfor at det vil være tilstrekkelig å oppdatere henvisningen i forskrift om revisjon m.m. for Longyearbyen lokalstyre når ny forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner trer i kraft. Dette vil innebære at forholdet mellom revisjonsforskriften for Longyearbyen lokalstyre (LL) og revisjonsforskriften for kommuner blir som før.

Det kan likevel være aktuelt å vurdere om vil være fordelaktig å ta inn i forskriften om revisjon av LL noen spesielle tilpasninger, bl.a. som følge av at LL ikke er pliktig å ha et særskilt kontrollutvalg for sin virksomhet. I utgangspunktet vil det imidlertid etter vår vurdering være tilstrekkelig om det henvises til revisjonsforskriften for kommuner ”så langt den passer”. Vi ber særlig Justisdepartementet og Longyearbyen lokalstyre vurdere dette.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinnstanser

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Departementer
Longyearbyen lokalstyre
Sametinget

Riksrevisjonen
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Distriktsrevisjoner

Statistisk sentralbyrå
Sivilombudsmannen
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Statens nærings –og distriktsutviklingsfond
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Skattedirektoratet
Statskonsult
Brønnøysundregistrene

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Oslo, institutt for ledelse og administrasjon
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Norges handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning
FAFO

Norges bank
Kommunalbanken
Kommunal landpensjonskasse
Postbanken
Husbanken

Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning

Norges kommunerevisorforbund
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk kommuneforbund
Akademikerne
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Finansnæringens hovedorganisasjon

Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norsk rådmannsforum
Den norske advokatforening
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Utdanningsforbundet
Juristforeningen
Verdipapirfondenes forening