Forskrift om sammenlignende reklame

Forskrift om sammenlignende reklame

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 19. desember 2000 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) § 2, femte ledd.

Forskriften gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 jf EØS-avtalens vedlegg XIX nr 2.


§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å verne forbrukere og næringsdrivende mot villedende reklame og fastsette på hvilke vilkår sammenlignende reklame er tillatt.

§ 2 Definisjoner
Som sammenlignende reklame anses enhver reklame som direkte eller indirekte viser til en konkurrent eller til varer og tjenester som tilbys av en konkurrent.

§ 3 Vilkår
Sammenlignende reklame er bare tillatt forsåvidt gjelder sammenligningen når følgende vilkår er oppfylt:

  1. den ikke er villedende
  2. den sammenligner varer eller tjenester som dekker samme behov eller er beregnet på samme formål
  3. den sammenligner objektivt én eller flere egenskaper ved disse varene og tjenestene som er konkrete, relevante, dokumenterbare og representative, herunder prisen
  4. den forårsaker ikke forveksling i markedet mellom annonsøren og en konkurrent eller mellom annonsørens og en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre kjennetegn, varer eller tjenester
  5. den bringer ikke i vanry eller taler nedsettende om en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre kjennetegn, varer, tjenester, virksomhet eller situasjon
  6. varer med geografisk opprinnelsesbetegnelse kan kun sammenlignes med varer med samme betegnelse
  7. den drar ikke urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til en konkurrents varemerker, handelsnavn eller andre kjennetegn, eller av konkurrerende varers geografiske opprinnelsesbetegnelse (renommésnylting)
  8. den framstiller ikke varer eller tjenester som en etterligning eller kopi av varer eller tjenester med et beskyttet varemerke eller handelsnavn.

§ 4 Særskilt tilbud
I enhver sammenlignende reklame som omhandler et særskilt tilbud, skal det klart og entydig angis når tilbudet slutter å gjelde, eller eventuelt at det særskilte tilbudet bare gjelder så langt beholdningen av de aktuelle varene eller tjenestene rekker, og dersom tilbudet ennå ikke har begynt å gjelde, den dato da perioden for den særskilte prisen eller andre særskilte vilkår begynner.

§ 5 Tilsyn m.v.
Markedsrådet og Forbrukerombudet skal medvirke ved gjennomføringen av bestemmelsene i forskriften jf markedsføringsloven §§ 12 – 14.

§ 6 Tvangsgebyr
For å sikre at bestemmelsene i denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført kan Markedsrådet og Forbrukerombudet fastsette tvangsgebyr etter reglene i markedsføringsloven § 16.

§ 7 Straff
Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår § 17, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mars 2001.