Forskrift om skattemessig behandling

Høringsnotat om endringer i forskrift av 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelenResultat: Forskrift av 04.10.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/1330 SA NAH/GS

4.5.1999

Høringsnotat om endringer i forskrift av 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer i forskrift av 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen. Høringsnotatet ble varslet i departementets merknader til forskriften da den ble fastsatt.

Alle vurderinger i høringsnotatet er foreløpige, og utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas. Departementet ønsker kommentarer både til vurderinger, løsninger og utkast til forskriftstekst.

Høringsfristen er satt til 1. juli 1999.


Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Ruth Didriksen
avdelingsdirektør

Saksbehandlere: lovrådgiver Beate Bentzen, tlf 22 24 42 71
rådgiver Njaal Arne Høyland, tlf 22 24 42 82

Vedlegg