Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende områder (Marka)

Fastsatt ved kgl.res. 2. april 1993 med hjemmel i lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogsbruksloven) § 17b. Endret 16. februar 1994 nr. 170.

Se forskriften på lovdata.no