Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, om stillinger for leger under spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om overgangsordninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2016

Vår ref.: 16/4283

Deres ref

Vår ref

Dato

 

16/4283-  

22.06.2016

 

Høring: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)  

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Høringsfristen er 14. oktober 2016.

 

1. Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning

Dette er den første helhetlige gjennomgangen av legenes spesialistutdanning i Norge. Organiseringen og ansvaret for legenes spesialitetsstruktur og legenes spesialistutdanning har vært uendret i mange år på tross av at helse- og omsorgstjenesten har gjennomgått store organisatoriske endringer. Det er viktig å få på plass en ordning for å ta vare på og utvikle en spesialist­utdanning og spesialitetsstruktur som er framtidsrettet, og som er tilpasset de øvrige ansvars­posisjonene i helse- og utdannings­sektoren. Ansvar og oppgaver er tydelig plassert i den nye ordningen, ved at de ulike aktørene har definerte oppgaver i en helhetlig spesialistutdanning.

 

Bakgrunnen for den nye ordningen er et anmodningsvedtak fra Stortinget der Regjeringen ble bedt om å "legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den framtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet" (vedtak nr. 556 (2008–2009), 19. juni 2009). Vedtaket ble truffet ved behandling av Ot.prp. nr.83 (2008–2009) om endringer i helsepersonelloven, jf. Innst. O. nr. 122 (2008–2009). Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet utarbeidet flere rapporter som har vært på høring.

 

Hovedinnretningen i den nye ordningen for legenes spesialistutdanning og overordnet ansvars- og oppgavedeling ble lagt fram som sak til Stortinget i statsbudsjettet for 2016 og i Nasjonal helse- og sykehusplan, se Prop 1 S (2015–2016) og Meld. St. 11 (2016–2019).

 

2. Forslaget til ny forskrift

Som i dag skal spesialistutdanningen omfatte både teoretiske og praktiske læringsaktiviteter. Utdanningen skal som hovedregel gjennomføres mens legen arbeider ved en godkjent utdanningsvirksomhet (for eksempel helseforetak). Ansvaret for utdanningen legges på virksomheten (ledelsesforankring). Kravene til virksomhetene formuleres overordnet som funksjonskrav, krav til plansystemer osv. Kravene er rettet inn på at tjenesten tar ansvar for hvordan utdanningen skal innrettes og integreres som del av den ordinære virksomheten.

 

Det er først og fremst oppnådde læringsmål som skal gi rett til spesialistgodkjenning. Det skal legges sterkere vekt enn i dag på læringsmål som gjenspeiler læringsutbyttet, dvs. hva legene har oppnådd av realkompetanse og mindre vekt på å registrere antall prosedyrer og spesifikk tjenestetid. Oppnåelse av læringsmålene skal vurderes av utdanningsvirksomheten.

 

Når de nye reglene trer i kraft vil det være mange leger som er i en utdanningsstilling og som har gjennomført deler av utdanningen. Så mange som mulig av disse skal fases inn i den nye ordningen så raskt som mulig. Praksis, prosedyrer og kurs i dagens ordning skal etter forslaget godskrives som oppnådde læringsmål i ny ordning, mens legene skal ta resten av utdanningen i den nye ordningen. Leger som er kommet langt i spesialiseringen skal imidlertid få mulighet til å søke godkjenning etter de gamle reglene.

 

I forskriften er det også tatt inn bestemmelser om ansvar og oppgaver for Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, samt Legeforeningens rådgivende rolle.

 

Departementet tar sikte på at den nye spesialistforskriften skal tre i kraft 1. mars 2017, slik at de første legene kan starte opp i utdanningsstillinger i utdanningens første del fra september 2017. Spesialistforskriften skal deretter tre i kraft for utdanningens andre og tredje del 1. mars 2019. Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, turnus­forskriften og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger.

 

Det fremmes ikke forslag om nye regler for spesialiseringene i allmennmedisin, arbeids­medisin og samfunnsmedisin i dette høringsnotatet. Det fremmes heller ikke forslag om læringsmål i dette høringsnotatet. Forslag om dette vil sendes på egne høringer.

 

I forslaget til forskrift videreføres gjeldende regler om spesialist­utdanning og -godkjenning av tannleger.

 

3. Hvilke spørsmål departementet særlig ønsker at høringsinstansene vurderer

Høringsinstansene inviteres til å kommentere alle deler av departementets forslag i hørings­notatet del II kapittel 6 til 16 og del IV kapittel 18 til 20. Departementet ber imidlertid særlig om høringsinstansenes synspunkter på følgende deler av forslaget:

1)      læringsmålene skal forskriftsfestes (punkt 9.9.2).

2)      kravene til utdanningsvirksomheter (punkt 10.3 og forslag til forskrift § 19, § 20 og § 21).

3)      vurderingen av oppnådde læringsmål og muligheten til å få en ny vurdering (punkt 10.3.8 og forslag til forskrift § 20).

4)      godkjenning når deler av utdanningen er gjennomført i andre land (punkt 12.5.1 og forslag til forskrift § 25 siste ledd og § 26).

5)      overgangsordninger for leger som har påbegynt spesialiseringen og som er ansatt i en utdannings­stilling (punkt 13.2 og forslaget til forskrift § 31 andre og tredje ledd).

6)      overgangsregler i tilknytning til at turnusordningen skal avvikles (punkt 14.1 og forslaget til forskrift § 30 andre og tredje ledd, og endringer i spesialist­godkjennings­forskriften § 19 bokstav a og lisensforskriften kapittel 1a).

 

4. Høringsuttalelser

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelser uten å registrere seg. Alternativt kan hørings­uttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighets­loven og vil bli publisert.

 

Høringsfristen er 14. oktober 2016.

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg.pdf

 

Høringsinstanser

Akademikerne

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesråd for funksjonshemmede

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjon Virke

Innovasjon Norge

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptister Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT Helse

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

SINTEF Helse

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Sysselmannen på Svalbard

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justisdepartementet

Forsvarsdepartementet