Forskrift om tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2019 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kapittel 1140 post 75.

Se forskriften på lovdata.no