Forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov om mål og vekt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

Fastsatt ved kongelig resolusjon [dd.mm…] i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt § 7 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. IX om måleinstrumenter nr. 27b (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter).

  1. (Avgassmålere)

Et redskap som tjener til måling av volumandeler av gitte komponenter av avgassen fra et motorkjøretøy med gnisttenning på den analyserte prøvens fuktighetsnivå (avgassmåler) skal omfattes av betegnelsen ”måleredskap” i lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

  1. (Ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft 30. oktober 2006.