Forskrift om valg til Sametinget

Mearriduvvon gonagaslaš resolušuvnna bokte juovlamánu 10. b. 2004 geassemánu 12. b. 1987-mannosaš lága § 2-11 nr. 56 vuođul Sámedikki ja eará sámi riektedilálašvuođaid birra (sámelága vuođul).

Forskrift om valg til Sametinget

Forskrift om valg til Sametinget ble vedtatt i statsråd 10. desember 2004.

De viktigste reglene i forskriften innebærer:

  • Forutsatt at Stortinget slutter seg til forslaget om å øke antall representanter i Sametinget fra 39 til 43 (jf. Ot.prp. nr. 21 (2004-2005) (lenke)) – ved innføring av fire utjevningsmandater – blir utfyllende regler om valg av utjevningsmandatene satt i kraft.

  • Sametinget har ansvaret for å føre samemanntall og å sende samemanntallet til kommunene

  • Sametinget skal utstede valgkort til alle som er innført i samemanntall

  • Sametinget har ansvaret for registrering av samepolitiske partier og organisasjoner

  • Sametinget kan fastsette at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av kandidatene på hvert listeforslag

  • Sametingets valgnemnd har ansvaret for godkjenning av valglister og trykking av stemmesedler

  • Velgerne kan ikke endre på stemmesedlene

  • Ved stemmegivning på valgtinget skal det brukes stemmeseddelkonvolutt. Dette for å sikre hemmelig stemmegivning i kommuner med få personer i samemanntallet

  • Opptelling av stemmesedler til sametingsvalget skal skje samlet innen hver valgkrets hos samevalgstyret i én kommune. De samme valgstyrene skal også fordele kretsmandatene.