Forskrift til ny skattelov

Resultat : Forskrift av 19.11.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3423 SA TV/AGO

26.3.1999

FORSKRIFT TIL NY SKATTELOV - HØRING

Ny skattelov er nå vedtatt, jf lovvedtak av i dag. Med unntak av enkelte mindre justeringer er lovvedtaket i samsvar med forslaget i Ot prp nr 86 (1997-98) - Ny skattelov . Den nye loven vil tre i kraft 1. januar 2000.

Den nye skatteloven innebærer en teknisk lovfornyelse, uten endring av de skattepolitiske og materielle løsningene som er nedfelt i det nåværende regelverket om skatt. Lovreglene om direkte skatter får nå en mer samlet, oversiktlig og gjennomarbeidet form. Bestemmelsene blir lettere tilgjengelig for brukerne.

Det vises til nærmere omtale av den nye skatteloven i lovforarbeidene, først og fremst Ot prp nr 86 (1997-98) og Innst O nr 40 (1998-99).

Vedlagt følger utkast til forskrift til utfylling og gjennomføring mv av den nye skatteloven.

Departementet har hatt som utgangspunkt at en teknisk revisjon av skattelovgivningen må omfatte det samlede regelverket om direkte skatter, herunder forskriftsbestemmelser vedtatt på forskjellig nivå. En stor del av det gjeldende regelverket om skatt er forskriftsbestemmelser, og den utstrakte bruken av forskrifter kan gjøre det vanskelig å få oversikt over alle gjeldende bestemmelser. Et stort nettverk av forskjellige forskrifter innebærer også at det lett oppstår motstridsspørsmål mellom bestemmelser.

På denne bakgrunnen har departementet utarbeidet utkast til en samleforskrift til skatteloven. Departementet har i vedlagte forskriftsutkast samlet alle bestemmelser som departementet gir til utfylling og gjennomføring mv av skatteloven. Det er lagt opp til at Skattedirektoratet skal gi en tilsvarende samleforskrift for de bestemmelsene som direktoratet gir til utfylling og gjennomføring mv av skatteloven. I den nye skatteloven er kompetansen til å gi forskrift gjennomgående lagt til departementet. Hvor departementets kompetanse delegeres videre til Skattedirektoratet, vil dette fremgå av departementets samleforskrift ved at delegasjonen er tatt inn som egne fullmaktsbestemmelser i forskriftsteksten.

Samleforskriftene til skatteloven har samme struktur som skatteloven selv. I skatteloven er det i stor grad gitt spesifiserte fullmaktsbestemmelser i hver enkelt paragraf. Det innebærer at det blir en nær sammenheng mellom de enkelte paragrafene i loven, og de utfyllende bestemmelsene i forskriftene. Forskriftsbestemmelsene får langt på vei karakter av å være utfyllende merknader til lovteksten.

Forskriftene skal ha negativ troverdighet i den forstand at de skal gi brukerne uttømmende veiledning om utfyllende bestemmelser til skatteloven. Som utgangspunkt skal alle bestemmelsene til utfylling mv av skatteloven tas inn i samleforskriftene. Unntaksvis kan det være aktuelt å ta inn bestemmelser i andre forskrifter. Samleforskriftene skal da inneholde fullstendige henvisninger til andre forskriftsbestemmelser som er hjemlet i skatteloven.

Fordelene med en slik bruk av samleforskrifter er blant annet:

  • Det blir lettere for brukerne å finne fram i regelverket.
  • Brukerne kan forholde seg til lovens systematikk også i forskriftsverket.
  • Et mer samlet regelverk gjør det lettere å tilpasse nye bestemmelser til de eksisterende, og oppnå mer enhetlige og samordnede løsninger.
  • Den samlede tekstmengden i regelverket (lov og forskrift sett under ett) kan reduseres. Ved at forskriftsbestemmelsene i større grad samles som utfyllende regler til bestemte deler av skatteloven, reduseres behovet for gjentakelser av lovteksten i forskriftsteksten.
  • Faren for dobbeltregulering og regelkollisjoner blir vesentlig redusert.
  • Det blir lettere å føre en effektiv kontroll med hjemmelsgrunnlaget for bestemmelser som er vedtatt etter fullmakt ("legalitetskontroll").

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på vedlagte utkast til samleforskrift. Departementet ønsker synspunkter på bruken av samleforskrifter generelt, systematikken i vedlagte utkast og utformingen av de enkelte bestemmelsene i utkastet. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at det i utkastet er utvist tilbakeholdenhet med å endre begrepsbruken i gjeldende forskriftsbestemmelser, for å unngå utilsiktede materielle endringer.

I tillegg til forskriftsutkastet ( Vedlegg 1 ) er følgende dokumenter vedlagt:

  • Et notat om teknisk redigering av samleforskriften ( Vedlegg 2)
  • Et "forskriftsspeil" som viser hvilke gjeldende forskriftsbestemmelser de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet tilsvarer ( Vedlegg 3)
  • En oversikt over hvilke av dagens forskrifter som skal innarbeides i Skattedirektoratets samleforskrift ( Vedlegg 4).

Merknader til vedlagte utkast må være departementet i hende innen mandag 28. juni i år.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
ekspedisjonssjef

Tom Venstad
lovrådgiver

Vedlegg 1 Utkast til forskrift

Vedlegg 2 Teknisk redigering av samleforskriften

Vedlegg 3 "Forskriftsspeil"

Vedlegg 4 Oversikt over hvilke av dagens forskrifter som skal innarbeides i Skattedirektoratets samleforskrift