Forskrift 1. januar 1995 nr 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer Forskrift 5. juli 1..." /> Forskrift 1. januar 1995 nr 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer Forskrift 5. juli 1..." />

Forskrifter hjemlet i smittevernloven som Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for

Forskrift 27. juli 1956 nr 2 for hygieniske forhold ombord i fartøyer.

Forskrift 1. januar 1995 nr 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Forskrift 5. juli 1996 nr 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.

Forskrift 12. september 1996 nr 903 om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker.

Forskrift 3. april 1998 nr 327 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd.

Forskrift 6. mai 1998 nr 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift 22. desember 1998 nr 1432 om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk materiale for ikke-diagnostiske formål.

Forskrift 21. desember 2000 nr 1406 om skadedyrbekjempelse.

Forskrift 21. juni 2002 nr 567 om tuberkulosekontroll.

Forskrift 3. april 2003 nr 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forskrift 20. juni 2003 nr 0739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).

Forskrift 20. juni 2003 nr 0740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).

Forskrift 14. november 2003 nr 1353 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

Forskrift 4. februar 2005 nr 0080 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

Forskrift 17. juni 2005 nr 0610 om smittevern i helsetjenesten.

Forskrift 17. juni 2005 nr 0611 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Forskrift 10. oktober 2005 nr. 1196 om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Forskrift 28. juni 2007 nr 0814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Forskrift 21. desember 2007 nr 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Forskrift 23. juni 2011 nr 675 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

 

Til toppen