Forskriftsspeil

Ny forskrift om særavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Dagens regelverk

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1-1 Virkeområde

De enkelte forskrifter § 1 (forskriftens anvendelsesområde)

§ 1-1-2 Definisjoner

Ny bestemmelse

KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT

§ 2-1-1 Når avgiftsplikten oppstår

Forskrift om alkohol § 3

Alkoholfrie § 2

Tobakk § 2

Sjokolade § 2

Sukker § 2

Forbruksavgift § 1

Avfall § 1

Smøreolje § 2

Bensin § 1

CO 2 § 2

Svovel § 2

Båtmotor § 2

Flyging § 2

TRI/PER § 2

§ 2-1-2 Avgiftsfri overføring

Alkohol § 7

Alkoholfrie § 3 første og andre ledd

Tobakk § 2

Sjokolade § 8

Sukker § 15

Avfall § 3 femte ledd

Smøreolje § 5

Bensin § 4

CO 2 § 6

Svovel § 7

Båtmotor § 5

TRI/PER § 5

§ 2-1-3 Varer til avgiftsfri bruk (råvarer mv.)

Sjokolade § 5

Sukker § 12, § 4 nr. 3

CO 2 § 14

Alkoholfrie § 3 tredje ledd, § 12

§ 2-1-4 Returvarer

Alkohol § 14

Tobakk § 8

Sjokolade § 7

§ 2-1-5 Tilintetgjøring av varer

Alkohol § 20

Tobakk § 9

Sjokolade § 18

Sukker § 5

Smøreolje § 15

CO 2 § 19

Svovel § 19

§ 2-1-6 Dokumentasjon for avgiftsfritak

§ 2-1-7 Innførsel

Alkohol § 12

Alkoholfrie § 11

Tobakk § 16

Sjokolade § 12

Sukker § 11 nr. 1

Smøreolje § 9

Bensin § 8

CO 2 § 12

Svovel § 13

Båtmotor §§ 5 og 13

§ 2-1-8 Utførsel m.m.

Alkohol § 13

Tobakk § 17

Sjokolade § 13

Sukker § 11 nr. 2

Smøreolje § 10

Bensin § 9

CO 2 § 13

Svovel § 14

Båtmotor ref. for § 2

TRI/PER § 10

KAPITTEL 3. SÆRSKILTE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE AVGIFTENE

Avgift på tobakkvarer

§ 3-1-1 Avgiftspliktens omfang

Tobakk § 1

§ 3-1-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Tobakk § 3

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

§ 3-2-1 Avgiftspliktens omfang

Alkohol § 2

§ 3-2-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Alkohol § 4 første, andre og tredje ledd

§ 3-2-3 Innførsel

Alkohol § 12 tredje ledd

§ 3-2-4 Merking og måling

Alkohol § 18

Avgift på teknisk sprit

§ 3-3-1 Avgiftspliktens omfang

Teknisk sprit § 1

§ 3-3-2 Når avgiftsplikten oppstår

Teknisk sprit § 2 første ledd

§ 3-3-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og -sats

Teknisk sprit § 3

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

§ 3-4-1 Avgiftspliktens omfang

Alkoholfrie § 1

§ 3-4-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Alkoholfrie § 5 første og andre ledd

Avgifter på drikkevareemballasje (miljø- og grunnavgift)

§ 3-5-1 Avgiftspliktens omfang

Avgift på drikkevareemballasje § 1 jf. § 3 og § 2

§ 3-5-2 Avgiftsgrunnlag

§ 3-5-3 Avgiftsreduksjon etter returandel

Drikkevareemb. § 4

Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.

§ 3-6-1 Avgiftspliktens omfang

Sjokolade § 1

§ 3-6-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Sjokolade § 3

§ 3-6-3 Avgiftsfritak for råstoff mv.

Sjokolade § 5

Avgift på sukker m.m.

§ 3-7-1 Avgiftspliktens omfang

Sukker § 1

§ 3-7-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Sukker § 3

§ 3-7-3 Avgiftsfritak for varer til ervervsmessig bruk

Sukker § 12

Forbruksavgift på elektrisk kraft

§ 3-8-1 Avgiftspliktens omfang

Forbruksavgift § 1

§ 3-8-2 Når avgiftsplikten oppstår

Forbruksavgift § 1

§ 3-8-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og -sats

Forbruksavgift §§ 3 og 11

§ 3-8-4 Avgiftsfritak for industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter og veksthusnæring

Forskrift av 23.12.1992 nr. 1203

Avgift på sluttbehandling av avfall

§ 3-9-1 Avgiftspliktens omfang

Avfall § 1

§ 3-9-2 Når avgiftsplikten oppstår

Avfall § 3 første ledd

§ 3-9-3 Definisjoner

Avfall § 2

§ 3-9-4 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avfall § 3 første til femte ledd

§ 3-9-5 Avgiftsreduksjon for forbrenningsanlegg med energiutnyttelse

Avfall § 3 sjette ledd

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

§ 3-10-1 Avgiftspliktens omfang

TRI/PER § 1

§ 3-10-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

TRI/PER § 3

Avgift på båtmotorer

§ 3-11-1 Avgiftspliktens omfang

Båtmotor § 1

§ 3-11-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Båtmotor § 3

§ 3-11-3 Avgiftsfritak for båtmotorer til skip og fiskefartøy

Båtmotor ref. §§ 2 og 4

§ 3-11-4 Avgiftsfri innførsel

Båtmotor § 5

Avgift på flyging av passasjerer

§ 3-12-1 Avgiftspliktens omfang

Flyging § 1

§ 3-12-2 Når avgiftsplikten oppstår

Flyging § 2

§ 3-12-3 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Flyging § 2

§ 3-12-4 Avgiftsfritak for barn under to år

Ny

§ 3-12-5 Avgiftsfritak for Nordsjøområdet

Ny

§ 3-12-6 Avgiftsfritak for transitt- og transferflyging

Flyging § 4

§ 3-12-7 Avgiftsfritak ved uforutsette forhold

Flyging § 5

CO2-avgift på mineralske produkter

§ 3-13-1 Avgiftspliktens omfang

CO2 § 1

§ 3-13-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

CO2 § 3

§ 3-13-3 Avgiftsfritak for industriell virksomhet

CO2 § 4

§3-13-4 Avgiftsfritak for kontinentalsokkelen

§ 3-13-5 Avgiftsfritak for råvarer mv.

CO2 § 4 tredje ledd

§ 3-13-6 Avgiftsfritak ved utførsel

CO2 § 13

Svovelavgift på mineralske produkter mv.

§ 3-14-1 Avgiftspliktens omfang

Svovel § 1

§ 3-14-2 Når avgiftsplikten oppstår

Svovel § 2 nr. 1-3

§ 3-14-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og -sats

Svovel § 3

§ 3-14-4 Avgiftsfritak ved utførsel

Svovel § 13 første ledd

§ 3-14-5 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp

Svovel § 5, ref.for § 2

§ 3-14-6 Vilkår for avgiftsreduksjon

Ref.for § 3

§ 3-14-7 Gjennomføring av avgiftsreduksjon

Ref. for § 5

Avgift på smøreolje mv.

§ 3-15-1 Avgiftspliktens omfang

Smøreolje § 1

§ 3-15-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Smøreolje § 3

Avgift på bensin

§ 3-16-1 Avgiftsplikten omfang

§ 3-16-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Bensin § 2

§ 3-16-3 Avgiftsfritak ved utførsel

Bensin § 9

§ 3-16-4 Avgiftskompensasjon for bensin til båt eller snøscooter i veiløse strøk

Forskrift av 13. juni 1976 nr. 6

Grunnavgift på fyringsolje mv.

§ 3-17-1 Avgiftspliktens omfang

Forskrift av 14. desember 1999 nr. 1298

§ 3-17-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

§ 3-18-1 Avgiftspliktens omfang

Autodiesel § 1

§ 3-18-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

§ 3-18-3 Tillatelse til merking

Autodiesel § 3

§ 3-18-4 Tidspunkt for merking av mineralolje - hovedregel

Autodiesel § 4

§ 3-18-5 Tidspunkt for merking av mineralolje - unntak

Autodiesel § 5

§ 3-18-6 Merkestoffer

Autodiesel § 6

§ 3-18-7 Særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje

Forskrift av 19. august 1993 nr. 809 §§ 1 til og med 5

KAPITTEL 4. AVGIFTSFRITAK FOR SÆRSKILTE ANVENDELSER

Avgiftsfritak for verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren

Forskrift av 29. mars 1996 nr. 312

§ 4-1-1 Fritakets omfang

§ 4-1-2 Gjennomføring av fritaket

Avgiftsfritak for fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Forskrift av 10. november 1988 nr. 898

§ 4-2-1 Fritakets omfang

§ 4-2-2 Gjennomføring av fritaket

§ 4-2-3 Klageinstans

Avgiftsfritak for fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart

Forskrift 10. juni 1991 nr. 369

§ 4-3-1 Fritakets omfang

§ 4-3-2 Gjennomføring av fritaket

Avgiftsfritak for skip i utenriks fart, fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann og innretninger på kontinentalsokkelen mv.

Nye bestemmelser

§ 4-4-1 Skip i utenriks fart - fritakets omfang

§ 4-4-2 Fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann - fritakets omfang

§ 4-4-3 Innretninger på kontinentalsokkelen og spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen - fritakets omfang

§ 4-4-4 Vilkår for fritak

§ 4-4-5 Gjennomføring av fritakene

Avgiftsfritak for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien

Forskrift 30. desember 1992 nr. 1227

§ 4-5-1 Fritakets omfang

§ 4-5-2 Gjennomføring av fritaket

Avgiftsfritak for fly

Forskrift 18. desember 1998 nr. 1251

§ 4-6-1 Fritakets omfang

§ 4-6-2 Gjennomføring av fritaket

§ 4-6-3 Fortegnelser

KAPITTEL 5. AVGIFTSFORVALTNING MV.

Registrering av avgiftspliktige

§ 5-1-1 Registreringsplikt

Alkohol § 5 nr. 1

Alkoholfrie § 4 første ledd

Teknisk sprit § 4

Tobakk § 5 første ledd

Sjokolade § 4 nr. 1

Sukker § § 4 nr. 1

Forbruksavgift § 2

Avfall § 4 andre ledd

Smøreolje § 4 nr. 1

Bensin § 3 nr.1

CO 2 § 5 nr. 1

Svovel § 6 nr. 1 og 3

Båtmotor § 4 første ledd

Flyging § 3

TRI/PER § 4 nr. 1 og 2

§ 5-1-2 Registreringsadgang

Alkohol § 5 nr. 2 første ledd

Alkoholfrie § 4 fjerde ledd

Sjokolade § 4 nr. 2 og 3

Sukker § 4 nr. 2 og 3

Smøreolje § 4 nr. 2 og 3

Bensin § 3 nr. 1

CO 2 § 5 nr. 2 og 3

Svovel § 6 nr. 2

Båtmotor § 4 andre ledd

TRI/PER § 4 nr. 3

§ 5-1-3 Bevilling som vilkår for registrering

Alkohol § 5 nr. 2 andre ledd

§ 5-1-4 Registreringssted

Alkohol § 5 nr. 1 første ledd

Alkoholfrie § 4

Teknisk sprit § 4

Tobakk § 5

Sjokolade § 4 nr. 1

Sukker § 4 nr. 2

Forbruksavgift § 2

Avfall § 4 andre ledd

Smøreolje § 4 nr. 1

Bensin § 3 nr. 1

CO 2 § 5 nr. 1

Svovel § 6 nr. 1 og 3

Båtmotor § 4 første ledd

Flyging § 3 andre ledd

TRI/PER § 4 nr. 1

§ 5-1-5 Registreringsmelding mv.

Alkohol § 5 nr. 1 andre og tredje ledd

Alkoholfrie andre og tredje ledd

Tobakk § 5

Sjokolade § 4

Sukker § 5

Avfall § 4

Smøreolje § 4

Flyging § 3

§ 5-1-6 Nektelse eller tilbakekallelse av registrering

Alkohol § 5 nr. 2 tredje og fjerde ledd

Godkjenning av lokaler

§ 5-2-1 Godkjenning av lokaler

Alkohol § 6, § 8

Alkoholfrie § 4 fjerde ledd

Tobakk § 10

Smøreolje § 16

(Båtmotor § 5

Bensin § 14

CO 2 § 20

Svovel § 20

TRI/PER § 15)

Regnskap

§ 5-3-1 Regnskap

Alkohol § 15

Alkoholfrie § 10

Tobakk § 11

Sjokolade § 14

Sukker § 9

Forbruksavgift § 8

Avfall § 9

Smøreolje § 11

Bensin § 10

CO 2 § 15

Svovel § 15

Båtmotor § 6, § 8

Flyging § 12

TRI/PER § 11

Kontrollbestemmelser mv.

§ 5-4-1 Alminnelige regler om kontroll

Alkohol § 17

Alkoholfrie § 13

Tobakk § 18

Sjokolade § 16

Sukker § 18

Forbruksavgift § 9

Avfall § 11 første ledd

Smøreolje § 4 nr. 2 og 3

Bensin § 3 nr. 1

CO 2 § 17

Svovel § 17

Båtmotor § 14

Flyging § 12

TRI/PER § 13

§ 5-4-2 Avgift på sluttbehandling av avfall - kontroll

Avfall § 11 andre ledd

§ 5-4-3 Avgift på flyging av passasjerer - kontroll

(flyging § 12)

§ 5-4-4 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp - kontrollmålinger mv.

§ 5-4-5 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp – akkreditering

§ 5-4-6 Urettmessig bruk av merket mineralolje - kontroll

Forskrift om kontroll osv. ved urettmessig bruk

§§ 2 og 3

4 og 5 ledd

Nye bestemmelser

KAPITTEL 6. AVGIFTSOPPGAVE OG -BETALING MV.

§ 6-1-1 Avgiftsoppgave

Alkohol § 9 første, andre og tredje ledd

Alkoholfrie § 7 første, andre og tredje ledd

Tobakk § 13 første, andre og tredje ledd

Sjokolade § 9 første, andre og tredje ledd

Sukker § 6 første, andre og tredje ledd

Forbruksavgift § 4 første og andre ledd

Avfall § 5 første, andre og tredje ledd

Smøreolje § 6 første til tredje ledd

Bensin § 5 første til tredje ledd

CO 2 § 8 første til tredje ledd

Svovel § 9 første til tredje ledd

Båtmotor § 9 første ledd

Flyging § 6

TRI/PER § 6 første til tredje ledd

§ 6-1-2 Betalingssted og betalingsmiddel

Alkohol § 9 fjerde ledd

Alkoholfrie § 7 fjerde ledd

Tobakk § 13 fjerde ledd

Sjokolade § 9 fjerde ledd

Sukker § 6 fjerde ledd

Forbruksavgift § 4 tredje ledd

Avfall § 5 fjerde ledd

Smøreolje § 6 fjerde ledd

Bensin § 5 fjerde ledd

CO 2 § 8 fjerde ledd

Svovel § 9 fjerde ledd

Båtmotor § 9 fjerde ledd

Flyging § 6 første ledd

TRI/PER § 6 fjerde ledd

§ 6-1-3 Forfall og rettidig betaling

1. ledd (betalingsfrist)

Alkohol § 9 fjerde ledd

Alkoholfrie § 7 fjerde ledd

Tobakk § 13 fjerde ledd

Sjokolade § 9 fjerde ledd

Sukker § 6 fjerde ledd

Forbruksavgift § 4 tredje ledd

Avfall § 5 fjerde ledd

Smøreolje § 6 fjerde ledd

Bensin § 5 fjerde ledd

CO 2 § 8 fjerde ledd

Svovel § 9 fjerde ledd

Båtmotor § 9 første og fjerde ledd

Flyging § 6 første ledd

TRI/PER § 6 fjerde ledd

2. ledd (betaling ansees mottatt)

Alkohol § 10 første ledd

Alkoholfrie § 8 første ledd

Tobakk § 14 første ledd

Sjokolade § 10 første ledd

Sukker § 7 første ledd

Forbruksavgift § 5 tredje ledd

Avfall § 6 første ledd

Smøreolje § 7 første ledd

Bensin § 6 første ledd

CO 2 § 9 første ledd

Svovel § 10 første ledd

Båtmotor § 10 første ledd

Flyging § 8

TRI/PER § 7 første ledd

3. ledd (betalingsfrist lørdag osv)

Alkohol § 10 andre ledd

Alkoholfrie 8 andre ledd

Tobakk § 14 andre ledd

Sjokolade § 10 andre ledd

Sukker § 7 andre ledd

Forbruksavgift § 5 første ledd

Avfall § 6 andre ledd

Smøreolje § 7 andre ledd

Bensin § 6 andre ledd

CO 2 § 10 andre ledd

Svovel § 10 andre ledd

Båtmotor § 10 andre ledd

Flyging § 8

TRI/PER § 7 andre ledd

4. ledd (samme regler som gjelder for toll)

Alkohol § 12 første ledd

Alkoholfrie 11 første ledd

Tobakk § 16

Sjokolade § 12 første ledd

Sukker § 11 første ledd

Smøreolje § 9 første ledd

Bensin §

CO 2 § 12 første ledd

Svovel § 13 første ledd

Båtmotor § 13

TRI/PER § 9

§ 6-1-4 Forsinkelsesrenter

Alkohol § 11

Alkoholfrie § 9

Tobakk § 15

Sjokolade § 11

Sukker § 8

Forbruksavgift § 6

Avfall § 7

Smøreolje § 8

Bensin § 7

CO 2 § 10

Svovel § 11

Båtmotor § 12

Flyging § 9

TRI/PER § 8

§ 6-1-5 Renter ved refusjon av avgift

Verneverdige osv. § 2

§ 6-1-6 Etterberegning av avgift mv.

§ 6-1-7 Sikkerhetsstillelse

Alkohol § 16

Sjokolade § 15

Avfall § 10

Smøreolje § 12

Bensin § 11

CO 2 § 16

Svovel § 16

Båtmotor § 11

Flyging § 14

TRI/PER § 12

§ 6-1-8 Særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje - avskilting

Autodiesel § 7

§ 6-1-9 Særlige regler om ansvar for avgiften

Autodiesel § 6

KAPITTEL 7. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 7-1-1 Utfyllende forskrifter mv.

1. ledd Avgiftspliktens omfang, foreslås delegert tolldistriktssjefen.

Alkohol § 21, første setning

Tobakk § 20 første ledd

Sjokolade § 20 første setning

Sukker § 20 første setning

Forbruksavgift § 12 første setning

Avfall § 13 første setning

Smøreolje § 17 første setning

Bensin § 15 første setning

CO 2 § 21 første setning

Svovel § 22 første setning

Båtmotor § 18 første ledd

TRI/PER § 16

2. ledd måleutstyr

Alkohol § 18 siste ledd

3. ledd faste omregningsfaktorer

4. ledd

Alkohol § 21 andre setning

Tobakk § 20 andre ledd

Sjokolade § 20 andre setning

Sukker § 20 andre setning

Forbruksavgift § 12 andre setning

Avfall § 13 andre setning

Smøreolje § 17 andre setning

Bensin § 15 andre setning

CO 2 § 21 andre setning

Svovel § 22 andre setning

Båtmotor § 18 andre ledd

TRI/PER § 16 andre setning

§ 7-1-2 Elektronisk datautveksling

§ 7-1-3 Overgangsregler

§ 7-1-4 Ikrafttredelse m.m.

Tobakk - forskrift 29. september 1976 nr. 9950 om avgift på tobakkvarer,

Alkohol - forskrift 17. desember 1999 nr. 1306 om avgift på alkohol,

Teknisk sprit - forskrift 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk mv. (teknisk sprit),

Alkoholfrie - forskrift 18. desember 2000 om avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.,

Drikkevareemballasje - forskrift 20. desember 1999 nr. 1370 om avgifter på drikkevareemballasje,

Sjokolade - forskrift 16. juli 1990 nr. 611 om avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.,

Sukker - forskrift 25. november 1981 nr. 9930 om avgift på sukker mv.,

CO 2 - forskrift 18. desember 1998 nr. 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter,

Svovel - forskrift 18. desember 1998 nr. 1250 om svovelavgift på mineralske produkter,

Bensin - forskrift 29. januar 1990 nr. 75 om beregning, oppkreving og kontroll av avgift på bensin,

Smøreolje - forskrift 29. januar 1990 nr. 77 om avgift på smøreolje mv.,

Autodiesel - forskrift 8. juni 1993 nr. 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje,

Grunnavgift - forskrift 14. desember 1999 nr. 1298 om grunnavgift på fyringsolje mv.,

Båtmotor - forskrift 27. januar 1978 nr. 8 om avgift på båtmotorer,

Forbruksavgift - forskrift 26. november 1979 nr. 3 om avgift på elektrisk kraft,

Flyging -forskrift 23. desember 1993 nr. 1338 om avgift på flyging av passasjerer,

TRI/PER - forskrift 6. desember 1999 nr. 1257 om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER),

Avfall - forskrift 2. desember 1998 nr. 1106 om avgift på sluttbehandling av avfall,

forskrift 29. mars 1996 nr. 312 om refusjon av avgift på mineralske produkter og elektrisk kraft som leveres til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren,

forskrift 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann,

forskrift 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart,

forskrift 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien,

forskrift 29. desember 1998 nr. 1251 om bensin og mineralolje til bruk i fly,

forskrift 20. desember om 2000 nr. 1427 om redusert svovelavgift ved rensing mv.,

forskrift 13. juni 1975 nr. 6 om tilskudd som kompensasjon for bensinavgift,

forskrift 27. januar 1978 nr. 9 om fritak og refusjon av avgift på båtmotorer,

forskrift 23. desember 1992 nr. 1203 om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak for avgift på elektrisk kraft for industrien mv.,

forskrift 19. august 1993 nr. 809 om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje,

forskrift 20. august 1993 nr. 821 om lageravgift på mineralolje til framdrift av motorvogn,

forskrift 28. mai 1999 nr. 656 om refusjon av innbetalt CO 2- og svovelavgift på flydrivstoff levert til bruk i internasjonal flytrafikk.