Forslag om endret praktisering av kapitaldekningsregelverket

Resultat: Forskrift 12.02.2001 om endring av forskrift 22. oktober 1990 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: