Forslag om endret praktisering av kapitaldekningsregelverket

Resultat: Forskrift 12.02.2001 om endring av forskrift 22. oktober 1990 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1205 FM GK

11.10.2000

Finansdepartementet ba, på bakgrunn av endring i kapitaldekningsforskriften ved implementering av rådsdirektiv 98/32/EØF og 98/33/EØF, i brev av 21. juni 2000 Kredittilsynet om å vurdere enkelte spørsmål relatert til regelverket for kapitaldekning.

Kredittilsynet har på denne bakgrunn i brev av 31. august 2000 vurdert hvorvidt en fortsatt bør opprettholde en 100 pst. vekting av boliglån mellom 60 og 80 prosent av verdigrunnlaget samt vilkårene for godkjenning av ny tidsbegrenset ansvarlig lånekapital. Kredittilsynet opplyser at en vil komme tilbake til departementet med en nærmere vurdering av de øvrige forespørsler i nevnte brev. Dette gjelder en vurdering av hvilken risiko som er knyttet til såkalte mortgage-backed securities utstedt av utenlandske spesialselskap, hvilken kredittrisiko som ligger i de aktuelle lånene med pant i næringseiendom og leasingtransaksjoner som omfattes av endringsdirektivet, og forholdet mellom verdipapirhandelloven og kapitaldekningsforskriften vedrørende motregningsbestemmelsene.

Det er i brev av 31. august 2000 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet redegjort for sentrale utviklingstrekk de to-tre siste årene, herunder utviklingen i kredittmarkedet, i boligmarkedet og i bankenes soliditet, jf. vedlagt kopi av brev. Dette utgjør også grunnlaget for Kredittilsynets nye tilråding.

Kredittilsynet tilrår overfor Finansdepartementet at:

  • institusjoners adgang til å benytte tidsbegrenset ansvarlig lånekapital for å dekke det generelle kapitalkravet på 8 prosent, bør være betinget av en kjernekapital på omlag 7 prosent. Det bør likevel vurderes om retningslinjene for å kunne akseptere en kjernekapital i underkant av 7 prosent bør utformes slik at det er noe større forskjell mellom det kravet (7 prosent) som gjelder for finansinstitusjoner med vanlig risiko og minimumskravet som gjelder for finansinstitusjoner med en særlig lav risiko som følge av en særlig godt sikret eller styrt låneportefølje, jf. omtale i brev fra Kredittilsynet av 31.august 2000. Konkret vil Kredittilsynet her kunne endre praksis slik at 6 prosent kjernekapital settes som et absolutt minimumskrav, og der det skjønnsmessig settes et krav mellom 6 prosent og 7 prosent for institusjoner med vesentlig lavere risiko enn gjennomsnittet.
  • de særlige krav om 100 prosent risikovekt for boliglån mellom 60 og 80 prosent bør etter hvert falle bort, slik at det norske regelverket harmoniseres med det som gjelder i de fleste andre land. Men på grunn av den sterke veksten i boligpriser og den sterke kredittveksten, er det imidlertid ikke nå forsvarlig å fjerne kravet. Bestemmelsene vurderes på nytt i 2001 i lys av utviklingen i boligpriser og kredittvekst.

Departementet ber om uttalelser til de to forhold Kredittilsynet tar opp i sitt brev. Departementet ber om synspunkt både på de regelverksendringer som Kredittilsynet drøfter, samt hvilken betydning en høy kredittvekst og lavere soliditet bør ha for en evt. gjennomføring nå (første forslag) eller senere (annet forslag) av de tiltakene som er nevnt.

Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en (1) side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes med på diskett (elektronisk): Høringsuttalelsene uten merknader leveres kun i papirform. Vi ber om høringsmerknader innen 11.januar. 2001.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG