Forslag om endring av regelverket for fangstbasert akvakultur er sendt på høring

Høringsfrist er 7. desember 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2007

Utkast til forskrift om endring av forskrift 22.12.2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen er sendt på høring. Høringsfrist er 7. desember 2007.
 
Forslaget innebærer en endring i regelverket for fangstbasert akvakultur idet det foreslås at mellomlagringsperioden for villfanget fisk som holdes i merd før overføring til akvakulturanlegg utvides fra 4 til 12 uker. Dette innebærer at villfanget fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må overføres til et akvakulturanlegg eller slaktes. Forslaget vil gi næringsaktørene en større fleksibilitet med hensyn til sesongutjevning og bidra til å legge til rette for økt lønnsomhet også for den fangstbaserte næringen.
 
Store deler av den fisken som fanges levende og holdes i mellomlagring, leveres til fiskeindustrien som ferskt råstoff. Ordningen har i praksis vist seg ikke å gi nødvendig fleksibilitet når det gjelder levering av råstoff til fiskeindustrien fordi aktørende har hatt behov for å holde fisken i mellomlagring ut over 4 uker av hensyn til stablie leveranser.  I regjeringens fersk-fisk-strategi har det vært et mål å oppnå mer stabile og jevnere leveranser til ferskfiskindustrien, og forslaget er et ledd i oppfølgingen av denne strategien.

 De krav som i dag gjelder for å ivareta fiskens velferd i hele kjeden samt sikre forsvarlig håndtering, videreføres. Kravet om at fisken skal tilbys fôr efter 4 uker opprettholdes.