Forslag om endring av regelverket for fangstbasert akvakultur er sendt på høring

Høringsfrist er 7. desember 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2007

Utkast til forskrift om endring av forskrift 22.12.2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen er sendt på høring. Høringsfrist er 7. desember 2007.
 
Forslaget innebærer en endring i regelverket for fangstbasert akvakultur idet det foreslås at mellomlagringsperioden for villfanget fisk som holdes i merd før overføring til akvakulturanlegg utvides fra 4 til 12 uker. Dette innebærer at villfanget fisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må overføres til et akvakulturanlegg eller slaktes. Forslaget vil gi næringsaktørene en større fleksibilitet med hensyn til sesongutjevning og bidra til å legge til rette for økt lønnsomhet også for den fangstbaserte næringen.
 
Store deler av den fisken som fanges levende og holdes i mellomlagring, leveres til fiskeindustrien som ferskt råstoff. Ordningen har i praksis vist seg ikke å gi nødvendig fleksibilitet når det gjelder levering av råstoff til fiskeindustrien fordi aktørende har hatt behov for å holde fisken i mellomlagring ut over 4 uker av hensyn til stablie leveranser.  I regjeringens fersk-fisk-strategi har det vært et mål å oppnå mer stabile og jevnere leveranser til ferskfiskindustrien, og forslaget er et ledd i oppfølgingen av denne strategien.

 De krav som i dag gjelder for å ivareta fiskens velferd i hele kjeden samt sikre forsvarlig håndtering, videreføres. Kravet om at fisken skal tilbys fôr efter 4 uker opprettholdes.

Vår ref.:
Deres ref Vår ref
Dato
200600362  17102007

Høring. Forslag om endring av regelverket for fangstbasert akvakultur – endrede regler for lagring av fisk i mellomlagringsmerd.


Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om endring av forskrift 22.12.2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen. Forslaget innebærer en endring i regelverket for fangstbasert akvakultur idet det foreslås at mellomlagringsperioden for villfanget fisk som holdes merd før overføring til akvakulturanlegg utvides fra 4 til 12 uker. Utkast til forskrift følger vedlagt.

Bakgrunn

Nytt regelverk for fangstbasert akvakultur ble innført i januar 2005. Et av de hensyn som lå til grunn for regelverket, var å ivareta hensynet til fiskens velferd både ved fangst, transport og hold av fisken. Det ble derfor innført regler som innebar en begrensning i hvor lenge fisken kan oppholde seg i mellomlagringsmerd før den må overføres til et akvakulturanlegg eller slaktes. Slik reglene er i dag kan fisk holdes i mellomlagring i inntil 4 uker før den skal tilbys fôr. Idet fôring tar til må fisken overføres til akvakulturanlegg eller slaktes. Dette foreslås nå endret. 

Store deler av den fisken som fanges levende og holdes i mellomlagring, leveres til fiskeindustrien som ferskt råstoff. Mange har hevdet at dagens ordning gir lite rom for nødvendig fleksibilitet når det gjelder levering av råstoff til fiskeindustrien. Dette fordi de har hatt behov for å holde fisken i mellomlagring ut over 4 uker av hensyn til stablie leveranser.  Med dagens ordning er dette ikke mulig uten at fisken overføres til et akvakulturanlegg før den igjen slaktes.

I regjeringens ferskfisk-strategi er det rettet et særskilt fokus på mulighetene for å oppnå en jevn leveranse av fersk fisk gjennom hele året. Gjennom å fange fisk levende og holde denne i merd over et kortere tidsrom, vil man kunne sikre fiskeindustrien en jevnere tilgang til råstoff samtidig som man vil kunne levere fersk fisk av god kvalitet.

For å bidra til å oppnå målsetningene om mer stabile og jevnere leveranser i ferskfisk-strategien, foreslås det at levende fanget villfisk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må overføres til et akvakulturanlegg eller slaktes. Det er en forutsetning at fisk i mellomlagring fortsatt skal tilbys fôr etter 4 uker. Kravet om fôring av fisken etter 4 uker er gitt av hensyn til fiskens velferd, og det er ikke ønskelig å skyve på tidspunktet for startfôring. Den løsning som nå er foreslått innebærer en større fleksibilitet med hensyn til når fisken må overføres til et akvakulturanlegg eller slaktes, samtidig som man ivaretar hensynet til fiskens velferd gjennom å opprettholde fôringskravet.

Endringen innebærer at regelverket for fangstbasert akvakultur vil kunne komme til anvendelse i et noe lenge tidsrom enn i dag. Det innebærer imidlertid ikke at kravene til å ivareta hensynet til fiskens helse og velferd svekkes. De krav som i dag gjelder for å ivareta fiskens velferd i hele kjeden samt sikre forsvarlig håndtering, videreføres. En slik ordning vil gi næringsaktørene en større fleksibilitet med hensyn til sesongutjevning og bidra til å legge til rette for økt lønnsomhet også for den fangstbaserte næringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil innebære en større fleksibilitet for næringsutøverne og vil bidra til at fiskeindustrien kan få jevnere tilgang av ferskt råstoff av god kvalitet. Samtidig vil ordningen gi muligheter for økt lønnsomhet for den fangstbaserte næringen, idet den enkelte i større grad enn før kan tilpasse levering av fisken ut fra fiskeindustriens etterspørsel.

Mattilsynet fatter vedtak og fører tilsyn med anlegg for fangstbasert akvakultur når det gjelder fiskens helse og velferd. Mattilsynet fører samtidig tilsyn med akvakulturanlegg på tilsvarende måte. Det legges samtidig til grunn at saksbehandling og tilsyn med anlegg for fangstbasert akvakultur er noe mindre ressurskrevende enn saksbehandling og tilsyn i tilknytning til akvakulturanlegg forøvrig. Forslaget antas derfor ikke å medføre økt ressursbruk eller økte kostnader for tilsynet.

Høringsfrist

Det bes om at merknader til den foreslåtte endring sendes Fiskeri- og kystdepartementet, pb 8118 Dep, 0032 Oslo eller postmottak@fkd.dep.no innen 7. desember 2007. Det anmodes om at høringssvaret samtidig sendes på e-post til tone-holthe.svensen@fkd.dep.no.


Med hilsen

Yngve Torgersen
avdelingsdirektør

Tone Holthe Svensen
seniorrådgiver

Miljøverndepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Finansdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Innovasjon Norge
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Sametinget
Akvaforsk
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Fiskeriforskning
Havforskningsinstituttet
NIVA
SINTEF fiskeri og havbruk
Norges veterinærhøgskole
Veterinærinstituttet
Universitetet i Tromsø
Fiskerihøyskolen
Eksportutvalget for fisk
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
NHO
Norges Kystfiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Kyst- og fjordfiskarlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Bellona
Dyrevernalliansen
Dyrebeskyttelsen Norge
NOAH for dyrs rettigheter
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Rådet for dyreetikk
WWF Norge

Til toppen