Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2140 SA OGD/GS

28 .06.2001

Forslag om endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap)

Vedlagt oversendes departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven §§ 16-30 - 16-33 (fradrag i norsk skatt ved skattlegging av utbytte m.v. fra utenlandsk datterselskap).

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. oktober 2001.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.

ekspedisjonssjef

Omar G. Dajani

rådgiver

Vedlegg