Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

Resultat: Ot.prp. nr. 50 (2001-2002) Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: