Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

Resultat: Ot.prp. nr. 50 (2001-2002) Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3863 SA PKB/KR

28.02.2001

Forslag om endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen")

Vedlagt er departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1 fjerde ledd tredje punktum ("ettårsregelen").

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. juni 2001.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen

Odd Hengsle e.f.

ekspedisjonssjef

Paul Boucher

rådgiver

Vedlegg