Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om oppheving av kravet om bruk av autorisert reseptblankett for rekvirering av A-legemidler på høring. Endringsforslaget er en endring av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.12.2019

Vår ref.: 19/4568

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskrift  27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler i apotek. Endringsforslaget gjelder oppheving av forskriften § 4-5, bruk av autorisert reseptblankett for rekvirering av A-legemidler.

Helsedirektoratet har i dag avtale med Andvord grafiske om produksjon, lager og salg av autoriserte reseptblanketter. Nåværende avtale utgår 31. desember 2019 og vurderingen er at det ikke er behov for å forlenge denne avtalen.

Da det er behov for en snarlig avklaring på grunn av utløp av produksjonsavtale og tiltaket har et begrenset omfang sendes forslaget på høring med seks ukers høringsfrist.

Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alternativt kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 23. desember 2019.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne S Borge Hellesylt

seniorrådgiver

ACOS AS

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Barneombudet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

IKT Norge

Infodoc

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Sykehusinnkjøp - legemidler

Legemiddelparalellimportørforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Mental Helse Norge

Nomvec AS 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minioritetshelse NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Optikerforbund

NMBU

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Parat

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

SINTEF Helse

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)

UNIO

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinærinstituttet

Virke

Visma

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen