Forslag om endring i kapitaldekningsregelverket som følge av endring i regnskapsloven § 5-17 om vurdering etter egenkapitalmetoden - Høring

Departementet har vurdert at høringen om endringer i kapitaldekningsregelverketsom følge av endringer i regnskapsloven § 5-17 om vurdering etter egenkapitalmetoden, foreløpig ikke følges opp. (Brev til Kredittilsynet 27.01.04).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2559 FM JTO

22.08.2002

Kredittilsynet tilrår i brev 20. juni 2002 departementet å foreta endringer i kapitaldekningsregelverket.

Forslag til endring relaterer seg til forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner (beregningsforskriften). Kredittilsynet har utarbeidet forslag til endring på bakgrunn av endring 21. desember 2000 av regnskaps­loven § 5-17 tredje ledd nr. 4 som innebærer overgang til porteføljevurdering ved bruk av egenkapitalmetoden. Vedlagt følger til uttalelse høringsversjon av brev fra Kredittilsynet til departementet av 20. juni 2002 med utkast til ny fradragspost i beregningsforskriften.

Fradraget tilsvarer differansen mellom fond for vurderingsforskjeller slik dette fremkommer ved separate vurderinger for hvert enkelt datter- eller tilknyttet selskap, og slik dette fremkommer etter at selskapene kan beregne fondet samlet for samtlige slike selskaper. Forslaget har til hensikt å ivareta nøytralitet i kapitaldeknings­regelverket etter at fond for vurderingsforskjeller beregnes samlet i morselskapets regnskap.

Departementet ber om at høringsuttalelser som overskrider én side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes på diskett (elektronisk). Høringsuttalelser uten merknader leveres kun i papirform. Vi ber om uttalelser innen 10. oktober 2002.

Med hilsen

Per Øystein Eikrem e.f.
avdelingsdirektør

Jan Tomas Owe
rådgiver

Vedlegg: Høringsversjon av brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet av 20. juni 2002