Forslag om endringer i helseregisterloven

Høringsfrist 18. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2005

Vår ref.: x

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200205085 BSH

10.01.05

Hørings på forslag om endringer i helseregisterloven

Vi viser til vedlagt høringsnotat.

Departementet ber om merknader til forslaget om endringer i helseregisterloven (høringsnotatet del 1-3). Høringsfristen er satt til fredag 18. februar.

Høringsnotatet del 4 redegjør for kommunenes adgang til å etablere registre som inneholder opplysninger helse- og sosialopplysninger på individnivå. Dette er ikke på høring. Departementet har valgt å informere om denne adgangen for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for IPLOS-prosjektet i kommunene. Departementet viser i den forbindelse til utsendt materialet fra Sosial- og helsedepartementet.

Med vennlig hilsen

Anne-Cathrine Jørgensen e.f.
konst. avdelingsdirektør

Bjørn Stene Hansen
rådgiver

Kontaktperson: Bjørn Stene Hansen, 22 24 85 87

Akademikerne 
Akademikernes fellesorganisasjon 
Datatilsynet 
Den norske lægeforening 
Departementene 
Fagforbundet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Forskningsstiftelsen Fafo 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Helsesektorens IT-leverandørforum 
Institutt for menneskerettigheter 
Institutt for samfunnsforskning 
Kommunenes Sentralforbund 
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH) 
Kreftregisteret 
Landets fylkeskommuner 
Landets fylkesleger 
Landets fylkesmenn 
Landets kommuner 
Landets pasientombud 
Landets sykehus 
Landsorganisasjonen 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Norges forskningsråd 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk Pasientforening 
Norsk Pasientregister, NPR 
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste 
Norsk sykepleierforbund 
Norske Fysioterapeuters Forbund 
Næringslivets hovedorganisasjon 
Offentlige legers forening 
Post og teletilsynet 
Private helseinstitusjoners landsforbund 
Rikstrygdeverket 
Senter for medisinsk etikk 
SINTEF Unimed 
Sivilombudsmannen 
Skattedirektoratet 
Statens eldreråd 
Statens helsetilsyn 
Statens helseundersøkelser 
Statens institutt for folkehelse 
Statens legemiddelkontroll 
Statens råd for funksjonshemmede 
Statistisk sentralbyrå 
Stiftelse for helsetjenesteforskning 
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 
Universitetet i Tromsø 
- Aldersforskningsprogrammet 
- Institutt for samfunnsmedisin 
- Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
- Det medisinske fakultet, ved institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Institutt for sykepleievitenskap, Senter for helseadministrasjon 
- Det juridiske fakultet 
- Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, autismeenheten 
Universitetet i Bergen 
- Det medisinske fakultet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Seksjon for allmennmedisin 
- Det juridiske fakultet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund