Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsjonregister (SYSVAK-registerforskriften) på offentlig høring. Det er satt en kort frist for å inngi høringsuttalelser. Departementet håper likevel at flere har anledning til å inngi svar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2020

Vår ref.: 20/5163

Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsjonregister (SYSVAK-registerforskriften) på offentlig høring. Det er satt en kort frist for å inngi høringsuttalelser. Departementet håper likevel at flere har anledning til å inngi svar.

Departementet foreslår at det gjøres forskriftsendringer for å pålegge elektronisk melding av opplysning om vaksinasjon med vaksine mot covid-19, i tillegg til vaksinasjon mot sykdommer med lignende symptomer; influensa, pneumokokk og kikhoste, til SYSVAK. Det foreslås også at årsak til vaksinasjon mot covid-19 skal meldes. I tillegg foreslås forskriftsendringer slik at opplysninger om vaksinasjonsstatus kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert

Høringsfristen er tirsdag 24. november kl 14.00

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Ragnhild Angell Holst

seniorrådgiver

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Kreftregisteret
Landets fylkesmenn
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard

 

ACOS AS
Akademikerne
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Barnekreftforeningen
Bedriftsforbundet
Dedicare
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
DIPS ASA
Europharma AS
Fagforbundet
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HIV-Norge
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for samfunnsforskning
IRIS
Ja, det nytter
Kirkens bymisjon
Kommunalbanken
Kreftforeningen
KS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
LISA-gruppene
MIRA-senteret
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norlandia
Normal Norge
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Omsorgsjuss
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Prima Omsorg
Program for helseøkonomi i Bergen
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Spekter
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet
Tekna
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Uni Research AS
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (Y