Forslag om lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2012

Høringsliste – forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Akademikerne
Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre v/Borghild Berning 
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Alternativ til Vold, Drammen
Alternativ til Vold, Telemark
Amnesty International (norsk avdeling)
Antirasistisk senter
ATR Senteret
Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Barnejuridisk Forum
Barnesakkyndig kommisjon
Bufetat, regionene
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestfold
Barnevernets utviklingssenter i Nord- Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Barnevernsproffene
Bergen forsvarerforening
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Childwatch International - UIO
Datatilsynet
Den norske Advokatforening, Juristenes Hus
Den norske Dommerforening, Juristenes Hus
Den norske Legeforening
Den norske Tannlegeforening
Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementene
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Domstolsadministrasjonen (DA)
Fagforbundet
Familiestiftelsen 15. mai
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Flyktningehjelpen
FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
Forandringsfabrikken
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for Menn og Omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemnda for sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Buskerud og Vestfold
Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland/Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark
Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus
Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag
Fylkesnemnda for sosiale saker, Troms og Finnmark
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Helseregionene (5)
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Humanetisk forbund
Human Rights Service (HRS)
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Volda
Diakonhjemmets høgskole
Høyesterett
Innvandrerkontoret
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for offentlig rett
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge (UITØ)
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kompetanseutvalget for dommere
Kontoret for fri rettshjelp
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Kontrollkommisjonene
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
KRIPOS
Krisesenterforbundet
Krisesentersekretariatet
Krise- og rådgivningstelefonen for menn
KUN – Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
KVINNFORSK Uni. Tromsø
Lagmannsrettene
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret, Hamar
LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsforeningen rettferd for taperne
Longyearbyen lokalstyre
Mental Helse
MIRA-ressurssenter
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Nettverksforumet foreldrerett
NOBO – norsk barnevernlederorganisasjon
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordisk nettverk for ekteskapet
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd (NFR)
Norges forsvarerforening
Norges juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk forskerforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk kommuneforbund
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norske kvinnelige juristers forening
NTNU, psykologisk institutt
Organisasjonen for foreldre/barntiltak
Organisasjon for Private Barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for barn
Overformynderiene
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Politihøgskolen
PRESS – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Reform - ressurssenter for menn
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest
Ressurssenter for Pakistanske Barn
RBUP Helse Sør-øst
RBUP Helse Nord
RBUP Helse Vest
RBUP Helse Midt-Norge
Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Samfunnsviternes landsforbund (SON)
Sametinget
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon v/Kirsti Synnøv Suongir
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Senter for menneskerettigheter, UiO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialliberal pappagruppe
Statens helsetilsyn
SOS rasisme
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stine Sofies Stiftelse
Straffelovrådet
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot Incest
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Nordland
Universitetet i Tromsø, juridisk fakultet
Universitetet i Trondheim, NTNU
Utdanningsforbundet
Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Voksne for Barn
ØKOKRIM
Ønskebarn
WayBack

 

Til toppen