Forslag om nye lovbestemmelser i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (midlertidig undersøkelsesutvalg)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2009

Resultat:

 

 

 

Vår ref.:

Se vedlagt liste
  

 

Deres ref               Vår ref                                               Dato
                            200902073-/ATG                                24.04.2009

Høringsnotat – forslag om nye lovbestemmelser i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (midlertidig undersøkelsesutvalg)

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om nye lovbestemmelser i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 2. juli nr. 62 1999. Høringsfristen er seks dager. Det vises i den anledning til vedlagt brev fra Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (les brevet her). Høringsnotatet ligger på departementets hjemmesider.

Forslaget kommer som følge av Kongen i statsråd i dag har oppnevnt et utvalg som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til personer med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv de siste fem år (fra 1. januar 2004 til 1. mai 2009). Hensikten med utvalget er at det skal gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke tiltak som bør iverksettes for å forebygge at personer med kjent psykisk lidelse tar liv.

For at utvalget skal kunne gjennomgå de aktuelle sakene i dybden og få tilstrekkelig grunnlag for sitt arbeid, må det få tilgang til nødvendige opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Departementet foreslår derfor at det gis lovbestemmelser som unntar utvalget fra lovbestemte taushetsplikter i den grad det er nødvendig. Lovbestemmelsene foreslås plassert i psykisk helsevernloven under nytt kapittel 6 a.

Departementet bemerker spesielt at høringsfristen er 30. april 2009. Det er satt kort høringsfrist slik at videre fremdrift og prosess til det igangsatte arbeidet til det oppnevnte utvalget kan opprettholdes.

Vi anmoder om at merknadene sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no. En papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra atle.gohtesen@hod.dep.no eller pr. telefon 22 24 85 97. 


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                 Atle Gøhtesen
                                                                 førstekonsulent

 

Høringsinstanser:


1. Barneombudet
2. Barne-, ungdoms- og familieetaten
3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
4. Datatilsynet
5. Den Norske Advokatforening
6. Den norske Legeforening
7. Berørte departementer
8. De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
9. Fellesorganisasjonen (FO)
10. Helsedirektoratet
11. Helsetilsynet i fylkene
12. Kommunenes Sentralforbund (KS)
13. Kriminalomsorgen, regionkontorene
14. Landets distriktspsykiatriske sentra
15. Landets regionale helseforetak
16. Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
17. Landsforeningen for voldsofre
18. Mental Helse Norge
19. Nasjonalt folkehelseinstitutt
20. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
21. Norsk psykologforening
22. Norsk psykiatrisk forening
23. Norsk sykepleierforbund
24. Oslo kommune
25. Personvernnemnda
26. Politidirektoratet
27. Politiets fellesforbund
28. Regjeringsadvokaten
29. Riksadvokaten
30. Rådet for psykisk helse
31. Statens helsepersonellnemnd
32. Statens helsetilsyn
33. Statsadvokatembetene
34. Stortingets ombudsmann for forvaltningen
35. Voksne for barn

Til toppen