Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

M-10/1999

Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

Navn

Adresse

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)

Dato:

 

S-

.1999

FORESPØRSEL OM LEVERANSE AV SLAKT

I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det i 1998 levert følgende antall dyr til

slakt fra……………………(gårdsnavn) gnr/bnr ……i…….kommune.

 

Leverte slakt 1998

 

Grense for
konsesjonsfri drift

Avlspurker

Slaktegriser

Verpehøner

Slaktekyllinger

Kalkuner

Flere produksjoner

 

stk

<<

<<

<<

<<

sl.gr.enh

70 stk

1.400 stk

5.000 stk

80.000 stk

20.000 stk

sl.gr.enh1.400 slaktegr.enh.

Følgende omregningsfaktorer gjelder for slakt innsatt i 1998: 1 slaktegris regnes som 1 slaktegrisene, 1 avlspurke = 20 slaktegrisenheter, 1 verpehøne = 0,28 slaktegrisenheter, 1 kalkun = 0,07 slaktegrisenheter og 1 slaktekylling = 0,0175 slaktegrisenheter.

Slaktet er levert av ……….(navn).

I brev datert……til…….(navn) er det gitt konsesjon på dette bruket til produksjon med følgende besetning:…… stk. avlspurker / slaktegriser / verpehøner / slaktekyllinger /kalkuner, samlet begrenset til……slaktegrisenheter.

Dersom tallgrunnlaget på foregående side er korrekt, er det levert ……slakt av avlspurker /slaktegriser / verpehøner / slaktekyllinger / kalkuner flere enn den fastsatte konsesjonsgrensenetter søknad / grense for konsesjonsfri drift.

Vi gjør oppmerksom på at Husdyrkonsesjonsbestemmelsene regulerer antall innsatte dyr i produksjon og ikke antall leverte dyr (inkl. livdyr). Forskjellen i tid mellom innsett og leveranse for slaktegris, slaktekylling og kalkun vil normalt medføre at det blir en differanse mellom antall innsatte og antall leverte dyr gjennom aret. Det faktiske innsett av dyr kan dokumenteres ved at det feks. framlegges faktura for innkjøp av dyr satt inn for produksjon i 1998, utskrift av næringsoppgave for 1998 vedrørende innkjøp av dyr eller annen tilsvarende dokumentasjon. Smågrisprodusenter kan feks. legge fram utskrift fra purkekontrollen.

Grense for konsesjonsfri drift / innvilget konsesjon for smågrisproduksjon regulerer ikke samlet antall avlspurker levert til slakt i aret, men begrenser hvor mange avlspurker en kan ha innsatt i produksjon samtidig. Vi gjør oppmerksom på at rapporten imidlertid tar utgangspunkt i at utslaktingen av avlspurker i aret ikke overstiger grensen for konsesjonsfri drift / innvilget konsesjon. Smågrisprodusenter som eventuelt har levert flere avlspurker enn dette til slakt i 1998, fordi en kun tar 1 kull pr. avlspurke for utslakting, bes om a sannsynliggjøre dette.

Frist for A fremlegge dokumentasjon som nevnt ovenfor settes til …….(dato). Grunnlaget for å be om ovennevnte opplysninger er fastsatt i Husdyrkonsesjonsbestemmelsene.

Dersom det ikke blir framlagt dokumentasjon innen fristen, vil Fylkesmannen vurdere driften på bruket ut fra de opplysninger som foreligger. Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir påvist at det er produsert ut over tillatt dyretall, kan produksjonstilskudd og avløserrefusjon holdes tilbake og det kan eventuelt fremsettes krav om tilbakebetaling av tilskudd som allerede er utbetalt.

Etter fullmakt

Med hilsen

VEDLEGG