Forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2011

Vår ref.:

                                                                                 201102859-/KSEE

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Departementets forslag til endringer medfører en utvidelse av NOIS-registerforskriften til også å omfatte sykehjem, overvåking av både forebyggende og behandlende antibiotikabruk uavhengig av infeksjonsstatus samt inkluderingen av prevalensundersøkelser (én-dagsundersøkelser).

Høringsnotat med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende instanser og virksomheter.


Høringsuttalelsene sendes via ordinær post til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelsene kan også sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no
 
Frist for høringsuttalelser er: 21. oktober 2011

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til underdirektør Jan Berg (22 24 87 67, jb@hod.dep.no) eller seniorrådgiver Ragnhild Spigseth (rags@hod.dep.no).  

Med vennlig hilsen

Elin Anglevik e.f                              Katrine S. Edvardsen Espantaleón
avdelingsdirektør                            rådgiver                                                   

Akademikerne
Aksept
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De regionale helseforetak
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Fagforbundet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Forskningsstiftelsen Fafo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HivNorge
Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet (Norsk sykepleierforbund)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget for offentlige pensjonister
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen
Leverandørforeningen for helsesektoren LFH
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NITO
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Barnelegeforening
Norsk forum for sykehushygiene
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige legers forening
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Senter for medisinsikk etikk
SINTEF Unimed
Skadeforebyggende forum
Skattedirektoratet
Statens seniorråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon UNIO
Utlendingsdirektoratet
Volvat Medisinske Senter
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Til toppen