Forslag til endring av havbeiteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2012

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Finansdepartementet 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystverket

Mattilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Klima- og forurensningsdirektoratet

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Sametinget

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norges Kystfiskarlag

Norges Fiskarlag

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Havforskningsinstituttet

Veterinærinstituttet

Norsk institutt for naturforskning

Innovasjon Norge

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansnæringens fellesorganisasjon

Bellona

WWF

Natur og ungdom

Norges Fritids- og Småfiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskeforbund

Til toppen