Forslag til endring av lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Høringsfrist 15. januar 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4559 FM HD

5.11.2001

Kredittilsynet har ved brev 19. september 2001 oversendt et notat med forslag til endringer i autorisasjonsordningen for regnskapsførere. Kredittilsynet foreslår prinsipalt at den offentlige autorisasjonsordningen for regnskapsførere oppheves eller eventuelt videreføres i et annet offentlig organ. Under den forutsetning at autorisasjonsordningen videreføres, foreslår Kredittilsynet enkelte endringer i regnskapsførerloven. Hensikten med de foreslåtte endringene er å forenkle forvaltningen av autorisasjonsordningen og tilpasse regnskapsførerloven til andre endringer som har skjedd.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til de foreslåtte endringer innen 15. januar 2002. Det bes om at merknader som overskrider to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG