Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2008

Vår ref.: 200704525-8/TSL

Nærings- og handelsdepartementet  viser til at den årlige økningen i gebyrene til Justervesenet historisk sett har fulgt forventet alminnelig pris­stigning for det året gebyrsatsen skal gjelde for, slik den kommer til uttrykk i Nasjonalbudsjettet. Kostnadene som skal dekkes av gebyrene er imidlertid dels lønns- og personrelaterte kostnader og dels kostnader i kategorien varer og tjenester, for eksempel reise­utgifter.

En prosentsats bestående av både lønnsvekst og prisstigning på varer og tjenester vil dermed i større grad sikre at gebyrene blir justert i samsvar med Justervesenets kostnader.

Basert på kostnadene i regnskapet for 2007 utgjør lønns- og personrelaterte kostnader nærmere 70 pst. av de totale kostnadene. Regnskapsåret 2007 vurderes å være et representativt år for kostnadsfordelingen.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre prosentsatsen for den årlige økningen av gebyrene til Justervesenet til å bestå av 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisstigning, slik disse satsene kommer til uttrykk i Nasjonalbudsjettet for det året endringen skal gjelde.

Endringsforslaget vurderes å være i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for fastsettelse av gebyr R-112/2006. Retningslinjene punkt 3.1.2 fastsetter at dersom det innføres gebyr på et område, bør gebyret normalt fullt ut dekke kostnadene ved å produsere den gebyrbelagte handlingen basert på kostnadseffektiv drift.

Det bes om innspill på endringsforslaget innen 10. oktober 2008.

Med hilsen
Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                        Trine S. Lindgren
                                                                                        rådgiver

 

 

Kopi:

Justervesenet

Departementene
Konkurransetilsynet
Senter for statlig økonomistyring
Toll- og avgiftsdirektoratet
Bedriftsforbundet
Bensinforhandlernes bransjeforening
Energibedriftenes landsforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kjøttindustriens fellesforening
Kommunenes Sentralforbund
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NITO
Norsk petroleumsinstitutt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelberiftenes landsforening
Norsk Industri
Pukk- og grusleverandørenes landsforening
Standard Norge
Tekna
Teknologibedriftenes Landsforening
EBL

Til toppen