Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge

Resultat: Kapittel 2 i Ot. prp.nr. 42 (2002-2003) Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

SA 01/3365 OH/rla

30.08.2001

Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge

Vedlagt oversendes departementets høringsnotat vedrørende endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. november 2001.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen

Odd Hengsle e.f.

ekspedisjonssjef

Johanne Rian

seniorrådgiver

Vedlegg