Forslag til endring av skatteloven § 2-1 annet ledd og folkeregisterlovens bestemmelser om registrering som bosatt i Norge

Resultat: Kapittel 2 i Ot. prp.nr. 42 (2002-2003) Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: