Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler – høring

Høringsfrist: 10.06.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene iflg.
vedlagte høringsliste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/06862 LMS/BjS

08.04.2003

Bakgrunn

Stortinget har for 2003 bevilget midler til å opprette et pseudonymt legemiddelregister basert på resepter forskrevet til både mennesker og dyr. Dette reseptbaserte legemiddelregisteret (reseptregisteret) skal opprettes ved forskrift med hjemmel i helseregisterloven. Helsedepartementet har i brev av 20.03.03 sendt forslaget til forskrift om reseptregister på alminnelig høring (høringsfrist 16.05.03). Det vises til dette høringsbrevet for ytterligere informasjon om registerets formål og bruk.

Registerets formål og bruk innebærer imidlertid at det er nødvendig å ha en personentydige kode som skiller legemiddelbrukerne fra hverandre og som sikrer at legemidler brukt til det enkelte individ kan følges over tid. For å sikre at opplysningene blir personentydige, må fødselsnummer brukes for å lage den entydige koden (pseudonymet), jf omtale i St.prp.nr.1 (2002-2003) side 191. Fødselsnummer skal imidlertid ikke registreres i eller fremgå av registeret, dvs. at identiteten til pasienten skjules i registeret gjennom konverteringen av fødselsnummeret til et pseudonym. Kriterier for pseudonymiseringsprosessen vil bli fastsatt i forskriften for reseptregisteret.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har fått i oppdrag å etablere reseptregisteret, og instituttet vil være databehandlingsansvarlig når registeret settes i drift fra 2004.

Krav om fødselsnummer på resepter

Som redegjort for ovenfor, skal fødselsnummer brukes for å lage en personentydig kode (et pseudonym) som skiller legemiddelbrukerne fra hverandre. Det er på denne bakgrunn behov for å innføre krav om fødselsnummer på resepter.

Krav om fødselsnummer på resepter vil også bidra til å gi en sikrere reseptekspedisjon. Man vil redusere risikoen for feilidentifisering, det vil si hindre forveksling av resepter til ulike personer. Dette innebærer en nytteverdi både for pasient og apotek. Bruk av fødselsnummer som en entydig pasientidentifikasjon er allerede innført ellers i helsetjenesten, både i sykehus og i allmennpraksis, for eksempel i journalsystemer og ved rekvisisjoner. Resepter som skrives ut ved sykehus, er allerede i dag påført fødselsnummer.

Både leger/sykehus og apotek har i dag konsesjon fra Datatilsynet til å benytte fødselsnummeret som kjennetegn på individer. Dette gjøres allerede i dag i varierende grad. Legenes journalsystemer og apotekenes resepthåndteringssystem er allerede tilrettelagt for bruk av alle sifre. Det er derfor naturlig å kreve fødselsnummer som en sikker og entydig pasientidentifikasjon på alle resepter, samtidig som tiltaket ikke vil medføre vesentlige kostnader.

Departementet mener et slikt krav må hjemles i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler § 5-7, og foreslår følgende endring (merket med kursiv):

"§ 5-7.Opplysninger om pasienten

Resepter skal påføres følgende opplysninger om den person legemidlet er rekvirert til:

a)fornavn,

b)etternavn,

c)kjønn,

d)fødselsnummer og

e)adresse.

Før resept utstedes på legemiddel i reseptgruppe A eller B, skal legitimasjon kreves og forevises dersom pasienten er ukjent for reseptutstederen."

Departementet ber om at høringsinstansenes innspill er departementet i hende senest innen tirsdag 10.06.03. Høringsfristen er således 8 uker.

Med hilsen

Kai Finsnes e.f.
avdelingsdirektør

Bjørg Storesund
seniorrådgiver

Høringsinstanser

Alliance Unichem Norge AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
FarmasiForbundet
Farmastat – Norsk legemiddelstatistikk AS
FFO
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forum for farmakoepidemiologi
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Institutt for apotekforskning
Justis- og politidepartementet
KITH
Kreftregistret
Landbruksdepartementet
Landets pasientombud
Legemiddelindustriforeningen
Medisinsk fødselsregister
NAF-Data AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Veterinærhøgskole
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norsk Medisinaldepot ASA
Norsk pasientforening
Norsk pasientregister
Rikstrygdeverket
Rogalandsforskning
Sosial- og helsedirektoratet
Statens dyrehelsetilsyn
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens næringsmiddeltilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Sykehusapotekerene i Norge
Universitetet i Bergen – Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo - Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo – Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag
Universitetet i Oslo Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø - Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø - Institutt for samfunnsmedisin
VETLIS