Forslag til endringer i adopsjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2013

Vår ref.:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i adopsjonsloven 28. februar 1986 nr. 18.

I NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste foretok et utvalg en gjennomgang av adopsjonsfeltet. Utvalget fremmet mange ulike forslag, blant annet knyttet til vilkår for adopsjon, saksbehandling og organisering av adopsjonsarbeidet, samt støtte og tiltak før og etter adopsjon. NOU 2009: 21 har vært ute på høring.

Utvalget mente blant annet at det er behov for en annen struktur på regelverket. Regjeringen har derfor nedsatt et lovutvalg ved Kongelig resolusjon 28. september 2012 som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven. Utvalget har frist til å legge frem sitt arbeid 15. august 2014.

En fullstendig revisjon av adopsjonsloven vil nødvendigvis ta noe tid. Departementet prioriterer derfor i denne omgang å følge opp enkelte av utvalgets forslag. De fleste forslagene gjelder søknader om adopsjon av barn fra utlandet. I tillegg fremmer vi noen forslag som ikke er utredet av utvalget. For noen av forslagene har departementet valgt å være relativt åpen i konklusjonene og ber spesielt om innspill til disse.

Høringsnotatet er publisert på departements hjemmeside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/bld.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er mandag 7. januar 2013. På grunn av stram tidsplan vil det ikke være mulig å få fristutsettelse.

Høringsuttalelsene sendes:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. E-post kan sendes til postmottak@bld.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hanne K. Bratlie på telefon 22 24 24 17. 


Med hilsen

 

Oddbjørn Hauge (e.f.)

                                                                                          Hanne K. Bratlie

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Bioteknologinemnda

Bispedømmerådene

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

Helseregionene (4)

Human Rights Service (HRS)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Diakonhjemmets høgskole

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkerådet

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasient- og brukerombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret, Hamar

KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nordisk institutt for kvinne – og kjønnsforskning

Norsk institutt for by-  og regionsforskning

Nordisk nettverk for ekteskapet

Norsk Innvandrerforum

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Politidirektoratet

Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for medisinsk etikk (SME)

Sentralenheten for fylkesnemndene

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Statens sivilrettsforvaltning

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Overformynderiene

 

Adopsjonsforum

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

AMATHEA – Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Barnevernsproffene

Childwatch International - UiO

Den norske Legeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske Tannlegeforening

Enestående adoptanters forening

Fagforbundet

Familiestiftelsen 15. mai

Fellesorganisasjonen (FO)

Flerfaglig fellesorganisasjon

Flyktningehjelpen

Forandringsfabrikken

Foreningen Adopterte

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for partnerskapsbarn

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for Kvinner og utvikling

Forum for menn og omsorg

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helseansattes yrkesforbund

Helsetjenestens lederforbund

Humanetisk forbund

InorAdopt

Islamsk Råd Norge

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Tromsø

KILDEN

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Kvinnefronten

Kvinnegruppen Ottar

KUN – Senter for kunnskap og likestilling

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsgruppen av helsesøstre – Norsk Sykepleierforbund

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mental Helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Lærerlag

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Sarahkka – Samisk kvinneorganisasjon

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SOS rasisme

Stiftelsen Landsforening Rettferd for taperne

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Surrogatiforeningen

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge

UNIO

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Verdens Barn

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Ønskebarn

 

Til toppen