Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2018

Vår ref.: 17/414

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i akuttmedisin-forskriften på høring. Endringene som foreslås gjelder:

- utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler
- endret krav til grunnkompetanse for leger i vakt som følge av ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
- utvidelse av overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
- unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det er nødvendig for bakvaktlege ansatt i hovedlegevaktsentral i forbindelse med planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet.

Høringsnotatet er vedlagt og ligger også på departementets hjemmeside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede og evt. andre organer som ikke er nevnt på listen.

Spørsmål til forslaget relatert til ambulansetjenesten kan rettes til seniorrådgiver Ragna Hirsch på e-post rh@hod.dep.no. Spørsmål relatert til legevakttjenesten kan rettes til seniorrådgiver Liv Bagstevold på e-post lib@hod.dep.no.

Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes til postmottak@hod.dep.no, eventuelt pr. post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsfristen er mandag 8. januar 2018.


Med hilsen


Anne-Mette Ullahammer (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragna Hirsch
seniorrådgiver

Akademikerne
Apotekforeningen
Blå Kors Norge
Datatilsynet
De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)
DELTA
Den norske legeforening
Den norske jordmorforeningen
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
Hørselshemmedes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Mental helse
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom
Landets distriktpsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Luftambulansetjenesten ANS
Lufttransport AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
NOKUT
Norsk folkehjelp
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Luftambulanse A/S
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
PARAT Helse
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Røde kors
SAFO
Sametinget
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard
UNIO
Utdanningsforbundet
VIRKE
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)