Forslag til endringer i akvakulturloven

Formålet med lovendringsforslaget er å legge til rette for endring av reglene om eierkontroll i lakseoppdrettsnæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013

Vår ref.:

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

I
I lov 17. jun i 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer:
Nytt § 7 tredje ledd skal lyde:
Departementet kan i forskrift bestemme hvor stor andel av produksjonskapasiteten et foretak kan kontrollere, herunder hvilke vilkår som skal gjelde for kontroll med en gitt andel mv.
Gjeldende § 7 tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 34 oppheves.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter.

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Sametinget
Finansnæringens fellesorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Mattilsynet
NHO
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Industri
 
Fylkeskommunene:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder

Til toppen