Forslag til endringer i barnehageloven

Status:

Høringsfrist:

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02852

20 desember 2002

Barne- og familidepartementet fremmer for høring vedlagte forslag til endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) for å følge opp Stortingets avtale om barnehagepolitikken av 11. juni 2002 (Barnehageavtalen).

Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste en plikt for kommunen til å sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Forslaget er ment å være et virkemiddel for å nå Stortingets og Regjeringens mål om at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. Pliktbestemmelsen gir ingen rett til barnehageplass. Et tilsvarende forslag har vært på høring tidligere (mars 2001). Forslaget ble i hovedsak positivt mottatt under forutsetning av økte statlige midler til sektoren. Departementet sender saken på offentlig høring på nytt på grunn av endrede rammebetingelser som følge av Barnehageavtalen.

Videre fremmes det for høring et forslag om å lovfeste at kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold. Brukernes ønsker skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. En samordnet opptaksprosess må sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager. En samordnet opptaksprosess foreslås som et virkemiddel for å få full oversikt over etterspørselen etter barnehageplasser, for derved å kunne oppnå full dekning. Samtidig legges det til grunn at en samordnet opptaksprosess vil kunne ivareta brukernes ønsker og behov på en god måte.

Departementet fremmer også for høring forslag om å innføre en hjemmel i barnehageloven for å kunne gi forskrifter om foreldrebetalingen.

Departementet vil foreta en helhetlig gjennomgang av barnehageloven med sikte på forenkling og modernisering. Dette vil vi komme tilbake til.

Vedlagt følger høringsnotatet med forslag til endringer i barnehageloven, og liste over høringsinstansene. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer eventuelle underliggende etaters behov for å uttale seg.

Høringsnotatet er lagt ut på www.bfd.dep.no

Menyvalg: publikasjoner/høringsnotater.

Vi ber om eventuell uttalelse til høringsnotatet innen 21. februar 2003.

Med hilsen

Arni Hole (e. f.)
ekspedisjonssjef

Hilde Eline Hoel
seniorrådgiver

Til toppen