Forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.05.2016

Vår ref.: 16/1682

Kommisjonen har lagt et forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER) ut på høring, se lenke: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/index_en.html.

Det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (GBER) og retningslinjene for regionalstøtte utløper i 2020. Kommisjonen ønsker ikke å åpne for større endringer i regelverket (GBER og retningslinjer) før den alminnelige revisjonsprosessen starter, antageligvis i 2018. Det åpnes derfor ikke for en større revisjonsprosess nå.

Men Kommisjonen signaliserte i pkt. 1 fortalen til GBER (forordning (EU) nr. 651/2014) at den ville innlemme støtte til infrastruktur for havner og flyplasser i gruppeunntaket når det foreligger tilstrekkelig erfaring med slik støtte. Kommisjonen har nå fattet 33 vedtak om støtte til havner og 54 om støtte til flyplasser, og de sender derfor nå et forslag til endringer på høring.

Kommisjonen har vedtatt veikart (roadmap) for endringer i GBER.


Kommisjonens forslag til endringer:
• Inkludere havner og flyplasser i GBER. Kommisjonen har siden ikrafttredelsen av gruppeunntaket fattet en rekke vedtak om støtte som avklarer anvendelsen av støtteregelverket og gir grunnlag for å identifisere støtte som kan gruppeunntak.

Støtte til flyplasser
Støtte kan gis til flyplasser med et gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag som ikke overstiger 3 millioner passasjerer og 200.000 tonn cargo. Støtte skal videre ikke gis til flyplasser som ligger innenfor en radius av 100 km/60 minutters reisetid (bil, buss, tog) fra en annen flyplass med rutetransport, med unntak av små flyplasser med et årlig trafikkgrunnlag opp til 50000 reisende, og til relokalisering eller etablering av nye flyplasser.

Støtten skal være proporsjonal med flyplassens størrelse (og ikke investeringen; Kommisjonen foreslår derfor ikke terskelverdier for tillatt støtte. For flyplasser med gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag på 1 million passasjerer kan det gis støtte for inntil 75 % av støtteberettigede kostnader, og for inntil 50 % for flyplasser over 3 millioner passasjerer. Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for flyplasser i «remote regions». Samsvarskriteriet for støtte til flyplasser må være i samsvar med kriteriene i retningslinjene for støtte til flyplasser og flyselskaper.

Støtte til havner
Utkastet omfatter både støtte til maritime og innlands havner.

For maritime havner, viser Kommisjonen til at den i meddelelsen «Ports: an engine for growth» (COM(2013)295) har understreket at EU trenger effektive havner i alle maritime regioner. Det krever effektive offentlige og private investeringer, og særlig tilpasning av infrastruktur for tilgang til havner, havneinfrastruktur og «superstructure» for den økende størrelsen og kompleksiteten av flåten, alternativt drivstoffinfrastruktur og strengere miljøkrav.

For maritime havner vil tillatt støtteintensitet variere, avhengig av investeringsprosjektets størrelse. Støtteberettigede kostnader er kostnadene, inkludert planleggingskostnader, for bygging eller oppgradering av havneinfrastruktur og superstrukturer (med unntak av mobilt utstyr), og til bygging eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur, herunder mudring. Dersom det gis konsesjon eller andre rettigheter til tredjemann til å bygge, oppgradere, drive eller leie havneinfrastruktur eller superstruktur, skal det tildeles etter åpne, transparente og ikke-diskriminerende grunnlag. Infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for interesserte brukere på åpen, transparens og ikke-diskriminerende grunnlag, og til markedspris.

Europaparlamentet vedtok for øvrig i går sin posisjon til havneforordningen. Teksten skal sikre åpenhet ved fastsettelsen av avgifter for bruk av havnetjenester og infrastruktur, og for offentlig støtte til drift av havner. Et av de viktigste punktene i rapporten er at EP avviser Kommisjonens forslag om at det skal være fri markedsadgang til å levere havnetjenester. Se vedlagte rapport fra samferdselsråden med lenker til parlamentets tekst og Kommisjonens pressemelding i saken.

 •  “Begrensede, men nødvendige tekniske korreksjoner” for å klargjøre anvendelsen av støtteregelverket.
 • - det foreslås å heve terskelverdiene for støtte på kulturområdet (se forslag til endringer i Article 4 (z)) + endringer i Art 53 og 54
 • - støtte i form av salg av eiendom til under markedspris foreslås regulert i nytt punkt (k) i andre paragraf i artikkel 5
 • - endring i Art 6 bokstav d: utvidelse av ordningen med støtte til virksomheter som ansetter disadvantaged workers til å omfatte ordningen både under Artiklene 34 og 35. Samt forslag til endringer i Art 31.
 • - endringer i hvorledes støtteintensiteten skal beregnes i Art 7.
 • - endringer i Article 12 om monitoring
 • - transportstøtte til tynt befolkede områder, driftsstøtte til EUs «outermost regions» (som definert i artikkel 349 TEU; bl.a. Guadeloupe, Réunion og Azorene)

Prosessen videre:

 • Frist for å levere høringssvar direkte til EU kommisjonen er 30. mai 2016.
 • Møte i rådgivende komité 24. mai 2016.
 • Ny offentlig høring i midten av juli (det er krav om to høringsrunder ved endringer i GBER)
 • Andre og siste møte i rådgivende komité i september/oktober
 • Inter-service consultation
 • Vedtagelse i college tidlig i 2017
 • Publisering/ikrafttredelse sent i første kvartal 2017.

NFD kommer til å levere høringssvar på vegne av Norge og delta i møtet i rådgivende komite 24. mai. Dersom man ønsker å komme med innspill til dette, trenger vi det senest tirsdag 10. mai 2016.