Forslag til endringer i foretaksregisterloven og enhetsregisterloven mv

Høringsfrist 21. mars 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/4593 FM TMo

20.12.2002

Vedlagt følger et notat utarbeidet av Brønnøysundregistrene (2,6 MB) med forslag til endringer i foretaksregisterloven og enhetsregisterloven mv.

Det foreslås enkelte endringer med sikte på økt samordning og gjenbruk av opplysninger. Blant annet foreslås det å gjøre Konkursregisteret til tilknyttet register til Enhetsregisteret. For ordens skyld vises det i denne forbindelse også til brev 13. november 2002 fra Justisdepartementet, der Konkursrådets notat om forslag til endringer i konkursloven og konkursforskriften sendes på høring. Det gjøres særlig oppmerksom på at Konkursrådets forslag til endringer av ordlyden i konkursloven § 144 første ledd første og annet punktum er noe kortere enn Brønnøysunds forslag. Forslagene innebærer også visse endringer i dokumentasjonskravene ved registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, herunder hvilke opplysninger som skal oppgis på brev og forretningsdokumenter. Det vises også til at Nærings- og handelsdepartementet tidlig i 2003 vil legge frem en proposisjon med forslag til revisjon av firmaloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen fredag 21. mars 2003.

Det bes om at høringsuttalelser på to sider eller mer vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.
avdelingsdirektør

Torjus Moe
rådgiver